Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
III 27 2002-12-27 współpracy z miastem ALIFE
 • 27.rtf
  otwórz   zapisz
III 26 2002-12-27 uchwalenia REGULAMINU dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w mieście Głownie.
 • 26.rtf
  otwórz   zapisz
III 25 2002-12-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2002 rok.
 • 25.rtf
  otwórz   zapisz
III 23 2002-12-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2002 rok.
 • 23.rtf
  otwórz   zapisz
III 24 2002-12-27 zmian budżetu Miasta Głowna na 2002 rok.
 • 24.rtf
  otwórz   zapisz
II 22 2002-12-06 upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie do wykonywania wobec Burmistrz Miasta Głowna obowiązków pracodawcy.
 • 22.rtf
  otwórz   zapisz
II 21 2002-12-06 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głowna oraz wysokości miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne pojazdem nie będącym własnością pracodawcy.
 • 21.rtf
  otwórz   zapisz
II 16 2002-12-06 określenia stawek podatku od środków transportowych
 • 16.rtf
  otwórz   zapisz
II 20 2002-12-06 powołania przedstawiciela Gminy Miasta Głowna do Zgromadzenia Ogólnego Członków Komunalnego Międzywojewódzkiego Związku Gmin d/s Gazownictwa
 • 20.rtf
  otwórz   zapisz
II 18 2002-12-06 zmian zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Głowna na 2002 rok
 • 18.rtf
  otwórz   zapisz
II 17 2002-12-06 zamiany ,,uchwały Nr 227/XXV/2001 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2001r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta Głowna”
 • 17.rtf
  otwórz   zapisz
II 15 2002-12-06 ustalenia stawek podatku od posiadania psów
 • 15.rtf
  otwórz   zapisz
II 14 2002-12-06 wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
 • 14.rtf
  otwórz   zapisz
II 13 2002-12-06 ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 • 13.rtf
  otwórz   zapisz
II 12 2002-12-06 określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach
 • 12.rtf
  otwórz   zapisz
II 11 2002-12-06 określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach
 • 11.rtf
  otwórz   zapisz
II 10 2002-12-06 obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
 • 10.rtf
  otwórz   zapisz
II 9 2002-12-06 powołania Sekretarza Miasta Głowna
 • 9.rtf
  otwórz   zapisz
II 8 2002-12-06 odwołania Sekretarza Miasta Głowna
 • 8.rtf
  otwórz   zapisz
II 7 2002-12-06 zmian budżetu Miasta Głowna na 2002 rok
 • 7.rtf
  otwórz   zapisz
II 19 2002-12-06 zmian w składzie osobowym Rady Społecznej powołanej uchwałą Nr 286/XXXII/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 lutego 2002r. w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ w Głownie
 • 19.rtf
  otwórz   zapisz
I 3 2002-11-22 wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
 • 3.rtf
  otwórz   zapisz
I 2 2002-11-22 wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
 • 2.rtf
  otwórz   zapisz
I 1 2002-11-22 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
 • 1.rtf
  otwórz   zapisz
I 6 2002-11-22 powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Głownie
 • 6.rtf
  otwórz   zapisz
I 5 2002-11-22 ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie
I 4 2002-11-22 wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie
 • 4.rtf
  otwórz   zapisz
XXXVII 334 2002-10-02 nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy.
XXXVII 335 2002-10-02 zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy i osób fizycznych.
XXXVII 336 2002-10-02 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
XXXVI 331 2002-08-30 zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna obejmującej teren: ul. Kopernika, Czackiego, Kasprowicza dz. Nr ew. 131/4, 131/3, 131/6, 131/8, 131/9.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LII/333/17 z dnia 2017-11-22
XXXVI 332 2002-08-30 zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna obejmującej teren: ul. Bielawskiej i Wiejskiej - dz. nr ew. 9/2.
XXXVI 333 2002-08-30 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowna, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Powiatu Zgierskiego.
XXXVI 320 2002-08-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2002 rok.
XXXVI 321 2002-08-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2002 rok.
XXXVI 322 2002-08-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2002 rok.
XXXVI 323 2002-08-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2002 rok.
XXXVI 324 2002-08-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2002 rok.
XXXVI 325 2002-08-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2002 r.
XXXVI 326 2002-08-30 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2002 rok.
XXXVI 327 2002-08-30 przyjęcia do wiadomości sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie za rok 2001.
XXXVI 328 2002-08-30 wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń pracowni protetycznej.
XXXVI 329 2002-08-30 wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń dawnej pralni szpitanej.
XXXVI 330 2002-08-30 wyrażenia zgody na zawarcie umowy - użyczenia pomiędzy SP ZOZ w Głownie a Telekomunikacją Polską S.A.
XXXV 314 2002-06-24 wydania opinii w sprawie ustalenia podziału Powiatu Zgierskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
XXXV 315 2002-06-24 wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Głownie Nr 195/XXXVI/97 z dnia 11.02.1997 r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głownie.
XXXV 316 2002-06-24 upoważnienia Zarządu Miasta Głowna do podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania pn. \"Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego w Głownie przy ul. Kościuszki\".
XXXV 317 2002-06-24 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych.
XXXV 318 2002-06-24 wydania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.
XXXV 319 2002-06-24 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych.
XXXV 309 2002-06-24 zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XXXV 310 2002-06-24 zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej SP ZOZ w Głownie.
XXXV 311 2002-06-24 podziału Miasta Głowna na okręgi wyborcze, ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIII/223/12 z dnia 2012-09-26.
XXXV 312 2002-06-24 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Głownie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
XXXV 313 2002-06-24 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które odbędą się w 2002 r.
XXXIV 301 2002-04-30 przyjęcia zadań z zakresu własności Powiatu Zgierskiego.
XXXIV 302 2002-04-30 budowy Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej w Głownie.
XXXIV 303 2002-04-30 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
XXXIV 304 2002-04-30 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym gruntów stanowiących własność gminy.
XXXIV 305 2002-04-30 sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów stanowiących własność gminy.
XXXIV 306 2002-04-30 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie.
XXXIV 307 2002-04-30 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głownie.
XXXIV 308 2002-04-30 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w Gimnazjum Miejskim w Głownie.
XXXIV 300 2002-04-30 nieudzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna z wykonania budżetu za 2001 rok.
XXXIII 298 2002-03-25 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna w 2002 r.
XXXIII 299 2002-03-25 zaciągnięcia pożyczki lub kredytu.
XXXIII 294 2002-03-25 przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Łódzkiego i zmiany uchwały Nr 315/L/98 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25.02.1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowna do Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
XXXIII 295 2002-03-25 uchwalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Głowna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.
XXXIII 296 2002-03-25 ustalenia dla Miasta Głowna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXIII/423/18 z dnia 2018-06-27
XXXIII 297 2002-03-25 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2002 rok.
XXXIII 291 2002-03-25 uchylenia uchwały Nr 192/XXI/2000 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 grudnia 2000 r. dot. wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.
XXXIII 292 2002-03-25 wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi ugody dotyczącej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości.
XXXIII 293 2002-03-25 zmiany uchwały nr 11/II/98 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 17.11.1998 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Głownie.
XXXII 287 2002-02-27 zmiany uchwały nr 277/XXX/2001 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie ustalenia czynszu regulowanego za lokale socjalne.
XXXII 288 2002-02-27 zmiany uchwały nr 276/XXX/2001 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie ustalenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
XXXII 289 2002-02-27 zmiany uchwały nr 275/XXX/2001 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów gminy.
XXXII 290 2002-02-27 przeznaczenia do likwidacji i sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Miasta Głowna.
XXXII 284 2002-02-21 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głownie Pana Jarosława Kopery.
XXXII 285 2002-02-21 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głownie Pana Jacka Gaczewskiego.
XXXII 286 2002-02-21 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie.
XXXI 283 2002-01-11 funkcjonowania SPZOZ w Głownie.