Strona główna

» Przejdź do wyszukiwarki

Szybkie wyszukiwanie:

Nr sesji Nr uchwały Data uchwalenia Uchwała w sprawie Pliki Uwagi
XIX 138 2015-12-30 uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2016 rok
Uchwała zmieniona uchwałami: XXIII/158/16 z dnia 2016-04-06, XXIII/159/16 z dnia 2016-04-06, XXVI/169/16 z dnia 2016-06-01, XXVIII/175/16 z dnia 2016-06-29, XXVIII/176/16 z dnia 2016-06-29, XXVIII/180/16 z dnia 2016-06-29, XXIX/185/16 z dnia 2016-07-11, XXX/188/16 z dnia 2016-08-10, XXX/189/16 z dnia 2016-08-10, XXX/190/16 z dnia 2016-08-10, XXX/191/16 z dnia 2016-08-10, XXX/194/16 z dnia 2016-08-10, XXXII/203/16 z dnia 2016-10-05, XXXII/204/16 z dnia 2016-10-05, XXII/205/16 z dnia 2016-10-05, XXXII/209/16 z dnia 2016-10-05, XXXIII/213/16 z dnia 2016-10-19, XXXIV/215/16 z dnia 2016-11-30, XXXVI/233/16 z dnia 2016-12-29, XXXVI/234/16 z dnia 2016-12-29.
XIX 137 2015-12-30 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2025
 • 137
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
Uchwała zmieniona uchwałami: XXIII/162/16 z dnia 2016-04-06, XXVI/170/16 z dnia 2016-06-01, XXX/193/16 z dnia 2016-08-10, XXXII/206/16 z dnia 2016-10-05, XXXVI/237/16 z dnia 2016-12-29.
XIX 136 2015-12-30 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
XIX 135 2015-12-30 wynagrodzenia za inkaso poboru opłaty targowej
XIX 134 2015-12-30 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
 • 134
  otwórz   zapisz
 • WPF
  otwórz   zapisz
 • wykaz przedsięwzięć
  otwórz   zapisz
XIX 133 2015-12-30 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
XIX 132 2015-12-30 zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2015 rok
XVIII 131 2015-12-22 przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Zbigniewa Wasiaka na Uchwałę Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 marca 2004 r. Nr XVII/133/04 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głownie z dnia 11 lutego 2003 r. nr 33/IV/2003 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Głowna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XVII 130 2015-12-15 opłaty targowej
Uchwała zmieniona uchwałą: LXXXI/558/23 z dnia 2023-02-222023-
XVII 129 2015-12-15 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
XVII 128 2015-12-15 zmiany Uchwały Nr XV/109/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XVII 127 2015-12-15 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XVII 126 2015-12-15 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
XVI 125 2015-11-30 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
XV 124 2015-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2016 r.
XV 123 2015-11-25 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2016r.
XV 122 2015-11-25 przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
XV 121 2015-11-25 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Głowna do podpisania w imieniu Gminy Miasta Głowna porozumienia z firmą SIME POLSKA Sp. z o.o. w sprawie współdziałania w celu budowy sieci gazowej na terenie miasta Głowna i promowania wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa o wysokiej efektywności ekonomicznej i sprawności energetycznej oraz sprzyjającego poprawie stanu środowiska
XV 120 2015-11-25 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXXIV/216/16 z dnia 2016-11-30
XV 119 2015-11-25 opłaty targowej
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XVII/130/15 z dnia 2015-12-15
XV 118 2015-11-25 określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego
XV 117 2015-11-25 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
XV 116 2015-11-25 określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego
XV 115 2015-11-25 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą LXXIV/498/22 z dnia 2022-11-30
XV 114 2015-11-25 zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Głowno
XV 113 2015-11-25 określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
XV 112 2015-11-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XV 111 2015-11-25 oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
XV 110 2015-11-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XV 109 2015-11-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
Uchwała zmieniona uchwałą: XVII/128/15 z dnia 2015-12-15
XIV 108 2015-10-28 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego w Zgierzu na kadencję 2016-2019
XIV 107 2015-10-28 ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
XIV 106 2015-10-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lub dzierżawców budynków użytkowych , stanowiących własność Gminy Miasta Głowno , wraz z gruntem niezbędnym do prawidłowego korzystania z tych budynków oraz ustanowienia służebności drogowych
Uchwała zmieniona uchwałą XX/139/16 z dnia 2016-01-27
XIV 105 2015-10-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
XIV 104 2015-10-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XIV 103 2015-10-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
XIII 102 2015-10-08 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok.
XIII 101 2015-10-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/294/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 grudnia 2012r. zmienionej Uchwałą Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 stycznia 2015r.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XXII/200/20 z dnia 2020-02-05
XIII 100 2015-10-08 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XVII/160/19 z dnia 2019-10-30
XIII 99 2015-10-08 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystanych jedynie przez część roku.
 • 99
  otwórz   zapisz
 • DEKLARACJA
  otwórz   zapisz
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XVII/159/19 z dnia 2019-10-30
XII 98 2015-09-09 ustalenia \"Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Głownie\".
XII 97 2015-09-09 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
XII 96 2015-09-09 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025.
 • 96
  otwórz   zapisz
 • Wieloletnia Prognoza Finansowa
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF
  otwórz   zapisz
XII 95 2015-09-09 ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - uchwała została uchylona
Uchwała uchylona w związku z uchwałą: XII/100/15 z dnia 2015-10-08
XII 94 2015-09-09 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLV/302/17 z dnia 2017-06-28
XII 93 2015-09-09 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - uchwała została uchylona
XII 92 2015-09-09 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała zmieniona uchwałą XLIX/347/21 z dnia 2021-09-29
XII 91 2015-09-09 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w zagospodarowaniu tych odpadów.
Uchwała straciła moc w związku z uchwałą XLV/303/17 z dnia 2017-06-28
XII 90 2015-09-09 przejęcia przez Gminę Miasto Głowno zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2016.
 • 90
  otwórz   zapisz
 • porozumienie z powiatem
  otwórz   zapisz
XII 89 2015-09-09 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
XII 88 2015-09-09 połączenia i ponownego podziału nieruchomości gruntowych.
XII 87 2015-09-09 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własość gminy.
XII 86 2015-09-09 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
XII 85 2015-09-09 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok.
XII 84 2015-09-09 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok.
XI 83 2015-08-26 zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
XI 82 2015-08-26 wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Łodzi na uchwałę Nr XLI/323/2013 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27.02.2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno.
X 81 2015-06-24 powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
X 80 2015-06-24 absolutorium Burmistrzowi Głowna za 2014 rok
X 79 2015-06-24 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2014 rok
X 78 2015-06-24 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ogólnokrajowym referendum
X 77 2015-06-24 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
X 76 2015-06-24 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
X 75 2015-06-24 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy
X 74 2015-06-24 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
X 73 2015-06-24 zmian wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018
X 72 2015-06-24 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
X 71 2015-06-24 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
 • 71
  otwórz   zapisz
 • WPF - czerwiec
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF - czerwiec
  otwórz   zapisz
X 70 2015-06-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
X 69 2015-06-24 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
X 68 2015-06-24 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
IX 67 2015-05-28 rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Rożniaty
IX 66 2015-05-28 wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie wyznaczenia granic i obszarów aglomeracji z zakresu gospodarki ściekowej na obszarze miasta Głowna
 • PLAN AGLOMERACJI
  otwórz   zapisz
 • 66
  otwórz   zapisz
IX 65 2015-05-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
IX 64 2015-05-28 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025
 • 64
  otwórz   zapisz
 • WPF - maj
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF - maj
  otwórz   zapisz
IX 63 2015-05-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
IX 62 2015-05-28 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
VIII 61 2015-05-20 przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi Prokuratora Okręgowego w Łodzi na uchwałę Nr XLI/323/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno
 • 61
  otwórz   zapisz
 • odpowiedź na skargę
  otwórz   zapisz
VII 60 2015-04-29 wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Głowno na rok 2015
VII 59 2015-04-29 zmiany Uchwały Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025.
 • 59
  otwórz   zapisz
 • WPF kwiecień
  otwórz   zapisz
 • Wykaz przedsięwzięć do WPF - kwiecień
  otwórz   zapisz
VII 58 2015-04-29 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
VII 57 2015-04-29 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
VII 56 2015-04-29 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Głowno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM
VI 55 2015-03-25 utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
VI 54 2015-03-25 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2015 roku
VI 53 2015-03-25 przyjęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
VI 52 2015-03-25 przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Bzura
VI 51 2015-03-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
VI 50 2015-03-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
VI 49 2015-03-25 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania pn. \"Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101E – ul. Swoboda w Głownie\"
VI 48 2015-03-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
VI 47 2015-03-25 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
V 46 2015-02-25 zmian w budżecie Miasta Głowna na 2015 rok
V 45 2015-02-25 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste
V 44 2015-02-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
V 43 2015-02-25 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy
IV 42 2015-01-28 uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2016, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie
 • 42
  otwórz   zapisz
 • Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2016
  otwórz   zapisz
IV 41 2015-01-28 przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie na 2015 rok
IV 40 2015-01-28 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie
IV 39 2015-01-28 przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Głownie na 2015 rok
IV 38 2015-01-28 przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Głownie na 2015 rok
IV 37 2015-01-28 przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie na 2015 rok
IV 36 2015-01-28 upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie
IV 35 2015-01-28 zmiany uchwały Nr LXXI/508/2014 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2015 r.
IV 34 2015-01-28 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2015-2017
IV 33 2015-01-28 przystąpienia Gminy Miasta Głowno do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny
IV 32 2015-01-28 zmiany Uchwały Nr XXXVIII/294/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/196/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno
IV 31 2015-01-28 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
IV 30 2015-01-28 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
IV 29 2015-01-28 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste
IV 28 2015-01-28 oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy - w trybie bezprzetargowym
IV 27 2015-01-28 zmian budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
IV 26 2015-01-28 zmiany uchwały Nr III/24/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2015 rok
IV 25 2015-01-28 zmiany uchwały Nr III/23/2014 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2015-2025