Informacja - susza

Burmistrz Głowna informuje, że weszły w życie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1350), które stanowią podstawę prawną do powołania i działania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku, o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z informacją Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, na terenie Gminy Miasta Głowno wystąpiło zjawisko suszy rolniczej.

Wnioski dotyczące oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy (dot. przede wszystkim drzew i krzewów owocowych) składa się za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

Wnioski w aplikacji można składać do dnia 15 października 2023 roku.

Aplikacja dostępna jest na stronie https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy posiadać profil zaufany.

W przypadku, gdy rolnik wyraża wolę aby dodatkowo szacowania szkód dokonała komisja poprzez wizję lokalną w terenie, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do komisji gminnej w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania (do czasu zbioru plonu).

Druki dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Głownie https://www.glowno.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Norblina 1 pok.17:

1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym,

2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2023.

Złożenie wniosku w formie papierowej nie zwalnia Rolnika z obowiązku złożenia wniosku w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Szczegółowe informacje na temat szacowania szkód w gospodarstwach rolnych znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – 42-237-25-45 w. 310 lub w Urzędzie Miejskim w Głownie ul. Norblina 1 pok. 17 w godzinach pracy urzędu.