Rządowy Program - Aktywna Tablica 2022

  • 2

Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna Tablica”

W maju 2022 roku Gmina Miasta Głowno złożyła wniosek dla 3 szkół podstawowych w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna Tablica”. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku, Miasto Głowno otrzymało dotację celową na realizację ww. Programu w wysokości 97 449,04 zł. Organy prowadzące szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach programu mogły wnioskować o udzielenie dotacji na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narządzi do terapii do wysokości 35 000,00 zł dla każdej ze szkół.

Nasze miasto otrzymało dla wszystkich szkół kwotę wsparcia o jaką wnioskowało, zgodnie z potrzebami szkół tj.:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w  Głownie – 35 000,00 zł,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie – 35 000,00 zł,
  3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie – 27 449,04 zł.

W ramach programu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy do realizacji zajęć z zakresu:

  1. terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD — Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD — Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią;
  2. terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem;
  3. terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych oraz zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Łączna kwota otrzymanego wsparcia – 97 449,04 zł, wkład finansowy własny – 24 362,26 zł, całkowity koszt zadania – 121 811,30 zł.

  • 1