Budowa ul. Ułańskiej w Głownie

Zadanie realizowane przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu 1 czerwca 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Łódzkiego a Gminą Miasta Głowno reprezentowaną przez Burmistrza Głowna, dotycząca dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Ułańskiej w Głownie”.

Zgodnie z ww. umową i aneksem nr 1 do umowy całkowita wartość zadania to: 878 203,53 zł z tego maksymalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nie może przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania – maksymalna wartość dofinansowania to: 526 922,00 zł.

Teren inwestycji został przekazany wykonawcy robót budowlanych w dniu 26 czerwca 2020 r.

Zgodnie z umową inwestycja zostanie zakończona w 2020 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej osób zamieszkałych przy ul. Ułańskiej.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców ul. Ułańskiej, a pośrednio -  do mieszkańców całego Głowna i wszystkich osób korzystających z ww. infrastruktury.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana nawierzchnia jezdni wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji oraz chodnik.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -