Strona główna

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głownie

2021-09-08

W dniu 8 września 2021 r. o godz. 14:30 w siedzibie Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4 odbędzie się

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głownie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr XLV/21 z XLV Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 czerwca 2021 r.
4. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr XLVI/21 z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 lipca 2021 r.
5. Zgłaszanie uwag do treści protokołu nr XLVII/21 z XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Głownie z dnia 5 sierpnia 2021 r.
6. Sprawozdanie Burmistrza Głowna z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno do organu regulacyjnego.
8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obszaru miasta Głowno ograniczonej: linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/273/20 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2031.
12. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Głowno.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/267/20 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Głowno.
15. Informacja na temat aktualnego stanu inwestycji realizowanej przez Związek Międzygminny „Bzura”.
16. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców (godz. 16:00).
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Głownie.

Link do transmisja na żywo.