Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy

Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że od dnia 18 czerwca 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r. prowadził będzie nabór wniosków w ramach poniższych instrumentów i usług rynku pracy:

 • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
 • roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
 • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia).
 • szkolenia,
 • staże.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż pozyskał dodatkowe środki w ramach rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych na łączną kwotę 1 650 383,00 zł.

Środki rezerwy Funduszu Pracy przeznaczone są na:

 • Aktywizację bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 680 361,00 zł,
 • Aktywizację zawodową bezrobotnych zamieszkujących na wsi - 425 970,00 zł
 • Aktywizację zawodową bezrobotnych do 30 roku życia – 544 052,00 zł.

W związku z powyższym od dnia 18 czerwca 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r. tut. Urząd prowadził będzie nabór wniosków w ramach poniższych instrumentów i usług rynku pracy:

 • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
 • staże,
 • szkolenia.

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Ponadto w ramach ww. środków Urząd planuje uruchomić również nabór wniosków o przyznanie  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o czym powiadomi oddzielnym komunikatem.

 

Wstecz