Weryfikacja taksówkarzy

Weryfikacja taksówkarzy

PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY LICENCJE NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ
(Dotyczy zgłoszonych kierowców oraz licencji wydanych przed 17 września 2023 r.)

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 17.09.2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy posiadający licencje wydane przed dniem 17.09.2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej przedłożyć organowi, który udzielił licencji dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.) tj.:

  1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy (w przypadku obcokrajowców zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego  ustanowionego w Polsce, albo właściwego konsula).
  2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
  3. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
  4. Prawo jazdy (prawo jazdy wydane w innym języku niż polski powinno zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

Dokumenty należy przedstawić w oryginale lub poświadczone notarialnie.

Wniosek o weryfikację spełnienia wymagań licencji dostępny poniżej.

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorców posiadających ww. licencje wymagań określonych w przywołanej ustawie, licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.

UWAGA: W przypadku niedostarczenia przez przedsiębiorców wymienionych dokumentów do dnia 31 marca 2024 r. ww. licencje utracą ważność z dniem 01.07.2024 r.

Wstecz