Komunikat

Komunikat

Burmistrza Głowna ogłasza  II przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przyj ulicach:

 1. ul. Bielawska 49 - działka nr 9/3 w obrębie Głowno 8 o pow. 1062 m2, księga wieczysta nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 114 009,93 zł – kwota wadium: 22 800,00 zł

 2. ul. Spacerowa 4 - działka nr 191/3 w obrębie Głowno 15 o pow. 1195 m2, księga wieczysta nr LD1G/00099990/4, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 140 384,82 zł – kwota wadium: 28 000,00 zł

 3. ul. Spacerowa 4A - działka nr 191/2 w obrębie Głowno 15 o pow. 1920 m2, księga wieczysta nr LD1G/00093815/2, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 194 878,74 zł – kwota wadium: 38 900,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 października 2023 roku od godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15 (I piętro, pok. nr 8), w następującej kolejności:

1) na sprzedaż dz. nr 9/3 obręb G-8, położonej przy ulicy Bielawskiej 49 - o godz.10:00,

2) na sprzedaż dz. nr 191/3 obręb G-15, położonej przy ulicy Spacerowej 4 - o godz.10:30

3) na sprzedaż dz. nr 191/2 obręb G-15, położonej przy ulicy Spacerowej 4A - o godz.11:00.

Wadium (wnoszone w pieniądzu) można wpłacać gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Głownie lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym w Głownie, nr konta: 80 8787 0000 0024 6899 2000 0004 – w terminie do dnia 20 października 2023 r. (włącznie). W przypadku wpłaty wadium przelewem za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.

Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Warunki udziału w przetargu:

 1. Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium (w oryginale) w wysokości i w terminie określonych powyżej,
 2. w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 3. aktualnego, sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru sądowego, oryginału lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu lub osobę /osoby upoważnione przez niego – jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna.
 4. wyciągu z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu, a także decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli nabycia dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Przystępujące samodzielnie do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym .

 2. Na każdą wyszczególnioną we wstępie ogłoszenia nieruchomość, odbędzie się odrębny przetarg w kolejności wskazanej jak wyżej.

 3. Przetarg jest ważny bez względu nas liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

 4. O wysokości postąpienia w licytacji ceny sprzedaży nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 5. Cenę nabycia nieruchomości stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

Warunki dotyczące zagospodarowania i nabycia nieruchomości:

 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższe nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 2. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi w całości nabywca nieruchomości.
 3. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencji gruntów. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy.

Na wyżej wymienione nieruchomość, został zorganizowany przetarg ustny nieograniczony w dniu 08 września 2023 roku.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu”, które można uzyskać, jak również zasięgnąć dodatkowych informacji, w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – w zakładce „przetargi”.

Burmistrz Głowna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

 • mapa z lokalizacją działki przy ul. Spacerowej 4
 • mapa z lokalizacją działki przy ul. Spacerowej 4a
 • mapa z lokalizacją działki przy ul. Bielawskiej 49