LXXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

LXXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głownie

Celem zwołanej na wniosek Burmistrza Głowna nadzwyczajnej sesji były głównie zmiany w budżecie miasta na rok 2023 i w wieloletniej prognozie finansowej zapewniające finansowanie kolejnych inwestycji także w roku 2024.

O 90 tys. zł do 420 tys. zwiększono wydatki na „Przebudowę ul. Południowej – etap II” – od ul. Moczydła do ul. Zamiejskiej w celu zabezpieczenia środków na dokonanie wyboru oferty złożonej w postępowaniu przetargowym. W takim samym celu zwiększono wydatki o 230 tys. zł do 1 mln 30 tys. na „Budowę ul. Grzybowej”, od Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła oraz o 530 tys. zł na zadanie pn. „Budowa ul. Zagajnikowej – odcinek Świerkowa – Zachodnia”. Radni przenieśli także wydatki w wysokości 19 tys. zł między działami na wzmocnienie brzegów cypla zalewu Mrożyczka.

Radni zwiększyli ponadto dochody o kwotę 632 263 zł. do prawie 1 mln 150 zł., w związku z pozyskaniem przez Miasto Głowno dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Wojska Polskiego w Głownie”, co umożliwi ogłoszenie przetargu na prace remontowe w zakresie chodników po obu stronach (w śladzie obecnych) i nowej nakładki bitumicznej na jezdni. Burmistrz zapowiedział, że wraz z tymi pracami zakres ogłoszonego przetargu obejmie również wykonanie małego parkingu naprzeciwko szpitala w pobliżu ul. Czackiego.

Radni podjęli ponadto uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Wyrazili też zgodę na zwolnienie dyrektorów miejskich przedszkoli z części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Burmistrz poinformował radnych, że w związku z nowym naborem do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w dniu 16 sierpnia złożył wnioski w trzech ogłoszonych kategoriach:

  • do 2 mln zł. – przebudowa ul. Wigury (między ulicami Dworską i Sowińskiego) i ul. Szkolnej – miasto posiada stosowne projekty drogowe,
  • do 8 mln zł. – w formule zaprojektuj i wybuduj: ul. Moczydła, jedna strona ul. Żołędziowej od Dębowej wraz z ul. Bukową razem z kanalizacją sanitarną, ul. Zakręt, ul. Sucha od ul. Głównej do ul. Ziewanickiej, ul. Zakątna i ul. Łączna,
  • do 30 mln zł. – w formule zaprojektuj i wybuduj: budowa nowych większych sal gimnastycznych przy SP 1 i SP 3, odmulenie zalewu Mrożyczka i rozbudowa tam infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

Przypomnieć należy, że w rozpatrywaniu pozostają dwa wcześniejsze wnioski miasta do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 na przebudowę ulic: 18 Stycznia, Lewej, Dolnej, Prostej, Kamińskiego i Marciniaka.

Burmistrz wskazał, że jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie to do realizacji dojdzie szybciej, jeśli nie, to wyznaczą one kierunek inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych w kolejnych latach.