82. sesja Rady Miejskiej w Głownie

82. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Kilkanaście uchwał podjęli radni podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Głownie, wśród nich m.in. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a także w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno. Radni zapoznali się także ze stanem bezpieczeństwa w Głownie.
 
Zanim doszło do procedowania kolejnych uchwał, radni wysłuchali wystąpienia podinspektora Sławomira Wilenczyca – Komendanta Komisariatu Policji w Głownie na temat stanu bezpieczeństwa w naszym mieście. Komendant poinformował radnych m.in. o zwiększeniu o dwa etaty stanu osobowego głowieńskiego komisariatu, co jest bezpośrednim efektem specjalnego stanowiska Rady Miejskiej w Głownie w tej sprawie. Poszczególni radni zwracali uwagę komendanta na wiele istotnych kwestii, m.in. na poczucie bezpieczeństwa przez mieszkańców, wandalizm, niewystarczającą liczbę patroli, nielegalną wycinkę drzew, czy porzucone wraki samochodów.
 
Po dyskusji na temat bezpieczeństwa, radni przystąpili do realizacji porządku obrad. Przyjęto m.in. uchwałę, dotyczącą zmian zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miasta Głowno. Dotacja na ten cel udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 2 000,00 zł. Dotychczas kwota dotacji nie mogła przekroczyć 1000,00 zł.
 
Kolejną istotną uchwałą była uchwała w sprawie złożenia przez Radę Miejską wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Program ten umożliwia składanie wniosków przez prywatnych właścicieli obiektów wpisanych zarówno do gminnej ewidencji, jak i do rejestru zabytków, jednak nie bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, lecz do gminy, na której terenie zlokalizowany jest dany obiekt. Po rozpatrzeniu zatem złożonych wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących ze wspomnianego programu, Rada Miejska wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie prac renowacyjnych dwóch obiektów: zabytkowej wieży ciśnień w Głownie oraz budynku znajdującego się przy ul. Łowickiej 18.
 
Radni podjęli także uchwałę w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2023 roku. Jest to wymóg prawny, który zobowiązuje radę do podjęcia takiej uchwały każdego roku. Określono zatem, że sezon kąpielowy będzie obejmował okres między 17 czerwca a 4 września 2023 r. Do wykazu kąpielisk wpisano – jak każdego roku – kąpielisko znajdujące się na zalewie „Mrożyczka” w Głownie przy ul. Swoboda 2 o linii brzegowej – 192 m., natomiast organizatorem kąpieliska jest Miejski Zakład Komunalny w Głownie.
 
Ponadto Rada Miejska w Głownie podjęła m.in. uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2023 roku, czy w sprawie określenia placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno, gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach. Radni dokonali także zmian w Budżecie Miasta Głowna na rok 2023, a w konsekwencji w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032.