79. sesja Rady Miejskiej w Głownie

79. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Ponad dwadzieścia uchwał podjęli radni podczas LXXIX sesji Rady Miejskiej w Głownie. Oprócz zmian w budżecie Miasta Głowna, radni uchwalili m.in. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2028, a także Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno.

Zmiany w budżecie miasta polegały m.in. na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 310 970,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z Powiatem Zgierskim z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Głowna, a także zwiększeniu przychodów i wydatków o kwotę 387 985,00 zł w związku z przekazaną dotacją z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu „Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy instytucji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa”. Na wniosek dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie dokonano także zwiększenia przychodów i kosztów o 300 000,00 zł.

Radni podjęli ponadto uchwały m.in. w sprawach: zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2023 rok; zmiany Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021-2024; wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy; ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (a także trzy uchwały związane z tym programem, dotyczące podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem); uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2028.

Podczas sesji wprowadzono także do porządku obrad trzy uchwały: w sprawie opłaty targowej (w związku z rezygnacją Spółdzielni Mieszkaniowej z pełnienia funkcji inkasenta na targowisku miejskim w Głownie przy ul. Sikorskiego nr 45/49 wprowadzono na jej miejsce inkasenta Miejski Zakład Komunalny w Głownie); w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości oraz uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno. W ostatnim przypadku zmiany zostały podyktowane nowelizacją ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, a dotyczą one definicji nieczystości ciekłych, która objęła oprócz zbiorników bezodpływowych również osadniki instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także  konieczności ukonkretyzowania częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Projekt przedmiotowej uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu. Radni przyjęli także osobnymi uchwałami plany prac wszystkich pięciu komisji Rady Miejskiej w Głownie na rok 2023.