Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
inspektor Agata Janowska 42 719 16 97 w. 0185 ajanowska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 12
 
.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli należy:

1)    planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie z tematyką kontroli zatwierdzoną przez Burmistrza;
2)    ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych;
3)    sporządzanie rocznego planu i harmonogramu kontroli;
4)    przeprowadzanie kontroli doraźnych na zlecenie Burmistrza;
5)    współdziałanie z organami kontroli zewnętrznych w zakresie realizowanych przez nich kontroli;
6)    współpraca z organami ścigania w zakresie wynikającym z prowadzonych kontroli;
7)    nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem zaleceń pokontrolnych;
8)    sporządzanie raportów z wyników kontroli oraz inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości;
9)    prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;
10) opracowywanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych w zakresie kontroli instytucjonalnej.