74. sesja Rady Miejskiej w Głownie

74. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Radni spotkali się dzisiaj na LXXIV sesji Rady Miejskiej w Głownie. Podczas obrad przyjęli kilka uchwał, w tym m.in.: w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok, w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2023 r, a także w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych.
 
Zmiany w budżecie Miasta Głowna dotyczyły m.in. zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie „Akcji zima”, na utrzymanie dróg powiatowych, na obsługę długu publicznego w związku ze wzrostem oprocentowania, a także w związku z pokryciem kosztów związanych z współfinansowaniem pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Konsekwencją podjęcia zmian w Budżecie Miasta Głowna na rok 2022 było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032.
 
Kolejnym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno. Dotychczas wspólna obsługa Miejskich Przedszkoli funkcjonowała w dawnym Gimnazjum Miejskim, a obecnie w Miejskim Żłobku w Głownie. Obsługą przedszkoli zajmą się od nowego roku szkoły podstawowe, położone w pobliżu. Uchwała wejdzie w życie z dniem 01.01.2023 r.
 
Rada Miejska w Głownie podjęła również dwie uchwały, w których określiła nowe wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Na ten temat dyskutowali radni podczas poniedziałkowego połączonego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Podczas dyskusji Burmistrz stwierdził, że zarządzanie miastem wymaga podejmowania decyzji, które nie cieszą się popularnością, ale sytuacja gospodarcza kraju, przede wszystkim najwyższa od 25 lat inflacja i gwałtowny wzrost cen towarów i usług (oferty, jakie wpływają w ramach ogłaszanych przez Miasto przetargów przekraczają nawet o 100 proc. założone kosztorysy) zmusza samorząd do urealnienia swoich dochodów.
 
Jedna z uchwał wprowadza nowe stawki podatku od środków transportowych (należy zauważyć, że nie były one zmieniane od 2015 roku). Konsekwencją podjęcia drugiej uchwały są nowe stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r. Generalnie zmiana wysokości podatków odpowiada aktualnemu poziomowi inflacji:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Za podjęciem tej uchwały głosowało 11 radnych, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
 
Dla przykładu więc:
1. osoba posiadająca mieszkanie o powierzchni 40 m² w 2022 r. płaciła 34 zł, natomiast po zmianie w 2023 r. zapłaci 39,60 zł, a więc o 5,60 zł więcej na rok;
2. osoba posiadająca garaż o powierzchni 20 m² w 2022 r. płaciła 139,60 zł, natomiast po zmianie w 2023 r. zapłaci 174 zł, a więc o 34,40 zł więcej na rok;
3. osoba prowadząca działalność gospodarczą w pomieszczeniu o powierzchni 50 m² w 2022 r. płaciła 1230 zł, natomiast po zmianie w 2023 r. zapłaci 1430 zł, a więc o 200 zł więcej na rok.
 
Ustalając stawki zarówno podatku od nieruchomości, jak i od środków transportowych, które są znaczącym dochodem własnym gminy, Rada Miejska kierowała się koniecznością pozyskania dochodów, w celu zapewnienia realizacji niezbędnych zadań gminy, m.in. sfinansowania bieżących wydatków oraz inwestycji, przede wszystkim tych, na które Miasto pozyskało wielomilionowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Należy zauważyć, że przeprowadzenia zmian w stawkach podatków można dokonać tylko jeden w roku, a skutkują one dopiero w roku przyszłym, przy czym duża ilość niewiadomych co do sytuacji gospodarczo-finansowej w roku 2023, nakazuje realne wzięcie pod uwagę, że w trakcie przyszłego roku wpływy po stronie dochodów mogą spadać, a konieczne wydatki wciąż wzrastać. Trzeba też wziąć pod uwagę, że na drastyczny wzrost inflacji, a co za tym idzie cen towarów i usług, Miasto Głowno nie ma żadnego wpływu. Ze względu na te okoliczności, podjęcie powyższych uchwał w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
 
Rada Miejska w Głownie podjęła także uchwałę w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych oraz trzy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy. Radni przyjęli ponadto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2023 r., a także uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na terenie Miasta Głowno.