60. sesja Rady Miejskiej w Głownie

60. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Kilka zmian w budżecie Miasta Głowna, uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027, a także uchwałę w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 2022 roku przyjęli radni podczas LX sesji Rady Miejskiej w Głownie. Zanim przystąpiono do procedowania, radni wysłuchali wystąpień zaproszonych gości: pana Bogdana Jaroty – Starosty Zgierskiego, a następnie pana mł. insp. Piotra Gogolewskiego – Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu, w którego kompetencjach nadzorczych jest Komisariat Policji w Głownie.
 
Wystąpienie Starosty Zgierskiego dotyczyło współpracy powiatu z Miastem Głowno w zakresie utrzymania dróg, inwestycji powiatowych, edukacji oraz innych kwestii, w których samorządy miejski i powiatowy współdziałają. Starosta podziękował też za dotychczasową współpracę z Burmistrzem Głowna oraz Radą Miejską w Głownie. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu poruszał natomiast zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Głownie oraz ze stanem osobowym głowieńskiego Komisariatu Policji. Po tych wystąpieniach i pytaniach od radnych, Rada Miejska przeszła do realizacji porządku obrad sesji.
 
Zmiany w Budżecie Miasta Głowna dotyczyły trzech kwestii:
  • w celu zrealizowania planowanej inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ordona na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Zapolskiej”, radni zwiększyli środki o 42 000,00 zł, przesuwając tę kwotę z planu wydatków na inwestycję pn. „budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Żwirki do ul. Dworskiej w Głownie”;
  • w celu rozstrzygnięcia przetargu na zakup energii dla Gminy Miasta Głowno, radni zwiększyli plan wydatków na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego o 350 000,00 zł;
  • w celu prawidłowej realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej radni zwiększyli plan finansowy wydatków o kwotę 100 000,00 zł.
Rada Miejska w Głownie przyjęła także bardzo ważną dla przyszłego rozwoju Głowna uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2023-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Przyjęcie tej uchwały było zasadne ze względu na zmiany uwarunkowań oraz wyzwań rozwojowych, jakie zaszły zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu Głowna w ciągu ostatnich lat, a także z uwagi na to, że zakończył się okres obowiązywania dotychczasowej Strategii Rozwoju Miasta Głowna na lata 2014-2020. Oprócz tego, weszły w życie nowe rozwiązania ustawowe w zakresie przygotowywania strategii gminnych, które wymagają opracowania różnego rodzaju analiz i dokumentów. Podkreślano, że bez strategii, w przyszłości samorząd nie będzie mógł występować o środki zewnętrzne. Istotny jest również fakt, że dokument ten w największej mierze będzie potrzebny w następnej kadencji, dlatego jego właściwe i dobre przygotowanie, przy zaangażowaniu instytucji, stowarzyszeń i zainteresowanych mieszkańców jest niezwykle ważne i przyczyni się do tego, by również samorządowcy w kolejnej kadencji mogli z niego w pełni korzystać. Wkrótce rozpoczną się szeroko zakrojone konsultacje społeczne nad strategią, do których zaproszeni będą mieszkańcy naszego miasta.
 
Radni przyjęli ponadto uchwałę w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2022 roku. Uchwała ta została pozytywnie zaopiniowana przez właściwe organy.
 
Rada podjęła także dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste oraz uchwałę w sprawie wydzierżawienia trzech działek na cele garażowe.