Ogłoszenie

Ogłoszenie

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 438) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Głownie lub przez profil zaufany za pośrednictwem strony www.ceeb.gov.pl deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku źródeł ciepła uruchomionych po 01.07.2021 r.

Natomiast stosownie do art. 15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) w przypadku źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, których eksploatację rozpoczęto przed 01.07.2021 r. deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw należy złożyć w terminie do 30.06.2022 r.

Uwaga!!!

Niezłożenie deklaracji w wyżej określonych terminach jest zagrożone karą grzywny (zob. art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Druki deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw są do pobrania na stronie www.glowno.pl w zakładce Urząd Miejski » Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej » Wnioski i formularze do pobrania.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4549) zwanej dalej „uchwałą antysmogową” dla kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów” określono termin wymiany do 1 stycznia 2023 r.

Uwaga!!!

W związku z powyższym, zgodnie z art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1973 ze zm.) kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale antysmogowej podlega karze grzywny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 237 25 45 w. 300 lub 310 lub 320
w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 16:00.