Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Burmistrz Głowna ogłasza kolejny otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu