51. sesja Rady Miejskiej w Głownie

51. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Radni Rady Miejskiej w Głownie spotkali się dzisiaj na 51. nadzwyczajnej sesji. Podczas obrad przyjęli trzy uchwały, w tym: w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2021 r. oraz w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 
Zmiany w budżecie Miasta Głowna dotyczyły zwiększenia dochodów o kwotę 2 343 900,00 zł, co jest bezpośrednio związane z przyznaniem tej kwoty przez Ministerstwo Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
Dodatkowo radni przenieśli kwotę 60 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Spółdzielczej w Głownie” na nowo utworzone zadania inwestycyjne: „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna” (30 000,00 zł) oraz „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem w sąsiedztwie placówek oświatowych na terenie miasta Głowna” (30 000,00 zł). Powyższe inwestycje zostały wprowadzone w związku z umieszczeniem ich w planie dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład” w celu zaktualizowania kosztorysów i innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych. W uzasadnieniu wskazano, że jak najwcześniejsze wyłonienie wykonawców może okazać się decydujące w kontekście gwałtownego wzrostu popytu na wykonawców robót budowlanych na rynku, a tym samym wzrostu cen tych robót.
 
Konsekwencją podjęcia zmian w Budżecie Miasta Głowna na rok 2021 było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2021-2032.
 
Kolejnym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na ten temat dyskutowali radni podczas wczorajszego połączonego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Wielu radnych wskazywało zarówno wówczas, jak i podczas sesji, że nikt nie lubi odnajdywać się w sytuacji konieczności podnoszenia podatków, ale odpowiedzialność nakazuje podejmowanie także trudnych i niepopularnych decyzji. Tym bardziej gdy sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i wzrastające ceny powodują niepewność co do przyszłości i realizacji budżetu w przyszłym roku. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Konsekwencją podjęcia uchwały są nowe stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,09 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,51 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,30 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Projekt uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) obligującej Radę Gminy do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, które corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%). W obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. zrealizowano dyspozycję art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2021 r. poz. 401) i ogłoszono górne granice stawek podatku od nieruchomości zgodnie ze wskaźnikiem.
 
Ustalając stawki podatku od nieruchomości, który jest znaczącym dochodem własnym gminy kierowano się pozyskaniem dochodów celem zapewnienia realizacji niezbędnych zadań gminy.
W naszym mieście stawki w podatku od nieruchomości ostatni raz zostały zmienione w 2019 r. na rok 2020 r. (a jeszcze poprzednio dokonano zmian w roku 2015). W związku z trudną sytuacją gospodarczą związaną z pandemią w roku 2020 samorząd miejski nie dokonywał żadnych zmian skutkujących zwiększeniem podatków w roku 2021. Ponadto, na zmniejszenie dochodów budżetu dodatkowo nałożyło się zastosowanie przez samorząd miejski ulg podatkowych.
Obecne zmiany wymusza konieczność zapewnienia finansowania bieżących wydatków gminy oraz inwestycji, przede wszystkim tych, na które Miasto Głowno pozyskało wielomilionowe dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Istnieje obawa, że przy stale wzrastających kosztach materiałów budowlanych, energii, paliw, podatków, opłat, czy płac wkład budżetu miejskiego z zakładanych 5 procent może znacząco wzrosnąć.
 
Należy wskazać, że przeprowadzane obecnie zmiany można dokonać tylko teraz i tylko jeden raz na rok. Zmiany te skutkują zaś dopiero w roku przyszłym, przy czym duża ilość niewiadomych co do sytuacji gospodarczo-finansowej w roku 2022, a więc w okresie przyszłym, nakazuje realne wzięcie pod uwagę, że w trakcie przyszłego roku wpływy po stronie dochodów mogą osłabnąć, a konieczne wydatki jeszcze wzrosnąć. Dane Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 października 2021 o wzroście rok do roku chociażby cen nośników energii o 10,2%, czy cen paliw do prywatnych środków transportu o 33,9 % oraz cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,8% wywołują ogromne zaniepokojenie i obawy co do utrwalających się trendów w gospodarce i tego, czy uda się realizować finansowe założenia budżetu opracowywanego w 2021 r. w trakcie jego realizacji w roku 2022.
 
Reasumując, należy stwierdzić, iż zaproponowany poziom wzrostu stawek podatkowych uwzględnia ogólną sytuację gospodarczą w kraju oraz ciągły wzrost wydatków bieżących i inwestycyjnych Gminy Miasta Głowno związanych ze wzrostem zadań, kosztów i cen, a szczególnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami finansów publicznych, na które miasto Głowno nie ma wpływu. Przy tak szybkim wzroście inflacji, cen i kosztów w obecnym czasie nie mamy pewności, że wzrost dochodów z tego tytułu zapewni miastu możliwość realizacji wszystkich zadań własnych gminy. Ze względu na powyższe podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.