Nowe szaty miejskich przedszkoli

Nowe szaty miejskich przedszkoli

W ostatnich dniach upłynął termin na realizację projektu modernizacji miejskich przedszkoli. Przypomnijmy, że Burmistrz Głowna w dniu 12 sierpnia 2020 r. podpisał umowę na dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.2. Modernizacji poddano wszystkie trzy miejskie placówki. Całkowity koszt tych prac dla trzech przedszkoli wyniósł 2 892 014,16 zł, z czego dofinansowanie unijne to 1 898 330,65 zł. Dzięki tej inwestycji miejskie przedszkola nie tylko posiadają nowe instalacje centralnego ogrzewania, ale znacznie podniosła się ich estetyka.

W ramach projektu „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie” (całkowity koszt: 917 455,70 zł, dofinansowanie z UE: 600 609,09 zł) wykonano termomodernizację ścian i fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni w tym kotła gazowego, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej.

W ramach projektu „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie” (całkowity koszt: 1 086 949,97 zł, dofinansowanie z UE: 717 739,28 zł) wykonano termomodernizację ścian i fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni w tym kotła gazowego, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej.

W ramach projektu „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie” (całkowity koszt: 887 608,49 zł, dofinansowanie z UE: 579 982,98 zł) wykonano termomodernizację ścian i fundamentów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i montażem nowych urządzeń kotłowni w tym kotła gazowego, budowę zewnętrznej oraz wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, modernizację instalacji c.w.u. oraz wykonanie innych niezbędnych prac towarzyszących wynikających z dokumentacji technicznej i audytowej.

W Dniu Edukacji Narodowej warto podkreślić, jak ważna jest sfera oświaty w funkcjonowaniu samorządu miejskiego. Wymaga ona przez to również znaczącego zaangażowania finansowego. Warto więc przypomnieć kilka podstawowych danych.

Raport o stanie Gminy Miasta Głowna za 2020 r. wskazuje, że przy całości wykonanych wydatków budżetu miasta w wysokości 63 787 351,59 zł, wydatki na oświatę i wychowanie w Głownie osiągnęły 18 342 708,00 zł – co stanowi niemal 29 proc. budżetu. Na tę kwotę składają się poniższe elementy:

  1. środki z budżetu państwa 8 616 784, 40 zł

  • część oświatowa subwencji z budżetu państwa 7 954 288,00 zł, w tym w zaokrągleniu:

− subwencja dla szkół 6 602 580,00 zł
− subwencja na 6-latki w miejskich przedszkolach 475 219,00 zł
− zwiększenia subwencji dla szkół 125 000,00 zł
− subwencja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach niepublicznych 653 127,00 zł
− subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach niepublicznych 98 362,00 zł

  • dotacje celowe z budżetu państwa na oświatę 662 496,40 zł, w tym:

− dotacja przedszkolna 548 009,68 zł (miejskie przedszkola 378 729,00 zł, przedszkola niepubliczne i punkt przedszkolny 169 280,68 zł)
− dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli, którym powierzono zadania doradcy metodycznego 2 123,75 zł
− dotacja podręcznikowa 112 362,97 zł

  1. dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 53 038,16 zł

  1. środki Gminy Miasta Głowno 9 672 885,44 zł (całkowita kwota wydatków w działach 801 i 854 pomniejszona o kwotę subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz środków otrzymanych ze środków europejskich)

  1. 6 173 588,44 zł – budżet miejski

  2. 3 499 297,00 zł – pozostająca w dyspozycji samorządu miejskiego część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Gorzką konstatacją pozostaje jednak fakt, że przekazywana przez władze państwowe subwencja oświatowa dla szkół – 6 602 580,00 zł, nie wspominając innych spraw, nie wystarcza nawet na pokrycie samych tylko płac nauczycieli wszystkich trzech miejskich szkół. Wyniosły one bowiem około 7,9 mln zł. Brakujące 1,3 mln zł obciążyły budżet miasta.

Od chwili przekazania samorządom prowadzenia szkół w połowie lat 90., postępuje niestety brak właściwego finansowania sfery edukacji. Z roku na rok wzrastają obciążenia samorządów zmuszonych ograniczać swoje zamierzenia i dofinansowywać nawet tę część zadań oświatowych, na którą nie mają wpływu i która pozostają poza ich kompetencjami.

 

  • Miejskie Przedszkole Nr 1 przed i po termomodernizacji
  • Miejskie Przedszkole Nr 2 przed i po termomodernizacji
  • Miejskie Przedszkole Nr 3 przed i po termomodernizacji