Moja szkoła moją szansą

  • -

Nazwa projektu: „Moja szkoła moją szansą”
Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLD.11.01.02-10-0105/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 28 stycznia 2019 roku.
Całkowita wartość projektu: 717 038,24 zł
Maksymalna kwota dofinansowania: 666 845,56 zł (ze środków europejskich nie więcej niż 609 482,50 zł, ze środków dotacji celowej nie więcej niż 57 363,06 zł)
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Głowno.
Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie.
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie, ukierunkowane na podniesienie wśród uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Cel zostanie osiągnięty poprzez adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie ich w pomoce edukacyjne i narzędzia TIK. Ponadto, cel będzie osiągnięty poprzez organizację dla uczniów zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań (rozwijających kompetencje matematyczne i logiczne myślenie) oraz działań wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

baner toplayer
plakat informujący o imprezie profilaktycznej Zdrowe Głowno