Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna

Nazwa projektu:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna”

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0019/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 29 września 2017 roku
Całkowita wartość projektu: 3 254 397,84 zł
Dofinansowanie z UE w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 819 901,15 zł

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna” obejmuje:

 • Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2, na którą składają się: termomodernizacja ścian, wymiana okien, ścianek szklanych i maskownic okiennych, termomodernizacja stropodachu, termomodernizacja świetlików piramidowych, termomodernizacja świetlika podłużnego, modernizacja instalacji cwu i co.
 • -Termomodernizację hali sportowej, na którą składają się: termomodernizacja poddasza i stropodachu, modernizacja instalacji cwu i co.

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna” realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -