Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna

 • -

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola, urzędy) na terenie Miasta Głowna”
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0019/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 29 września 2017 roku
Całkowita wartość projektu: 3 254 397,84 zł
Dofinansowanie z UE w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 819 901,15 zł

Projekt obejmuje:

 • termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 - termomodernizacja ścian, wymiana okien, ścianek szklanych i maskownic okiennych, termomodernizacja stropodachu, termomodernizacja świetlików piramidowych, termomodernizacja świetlika podłużnego, modernizacja instalacji cwu i co
 • termomodernizację hali sportowej - termomodernizacja poddasza i stropodachu, modernizacja instalacji cwu i co.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -