Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania

Odpowiedzi aktualne:

Pytanie: Chciałabym uzyskac informacje na temat przygotowan do sezonu grzewczego kotłowni MZK, zdarza sie, iż czekamy dłuzej na starcie na włączenie ogrzewania po złożeniu wniosku przez Zarząd Sp-ni do Dyrekcji MZK niz nasi sąsiedzi z osiedla, ktorzy korzystaja z kotłowni SP-ni Mieszkaniowej. Tłumaczą sie zawsze pracownicy MZK iż to awarie sukcesywnie uniemozliwiaja załączenie ciepła. Proszę o skuteczne podjęcie kroków w/w temacie. Czy w tym roku równiez będą podobne problemy? Kto jest za to odpowiedzialny?.Pozdrawiam

Odp. Burmistrza:

Szanowna Pani,

Kotłownia znajdująca się przy ul. Kopernika jest w zarządzie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie. Z informacji przekazanej przez MZK, w okresie letnim został przeprowadzony przegląd kotłów oraz szereg prac konserwacyjno-remontowych. Kotłownia jest sprawna, natomiast według MZK najsłabszym elementem systemu grzewczego jest sieć przesyłowa. Jednocześnie Miejski Zakład Komunalny przypomina, że infrastruktura kotłowni ma ponad 40 lat i wymaga gruntownej przebudowy oraz całkowitej wymiany technologii. W maju 2018 r. dyrektor MZK skierował pismo do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Spółdzielnia jest zainteresowana odbiorem ciepła ze zmodernizowanej kotłowni. Było to kluczowe pytanie w kontekście konstrukcji planów rozwojowych. MZK do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytania. W związku z powyższym MZK przeprowadził audyty energetyczne bloków wspólnot mieszkaniowych dla których jest administratorem. Zakład planuje inwestycje cieplne bezpośrednio dla każdej wspólnoty. W najbliższym czasie z uwagi na zmiany przepisów prawnych MZK określi ostateczny termin zamknięcia kotłowni i poinformuje Spółdzielnię w tym zakresie. Działanie te są – w opinii Zakładu – wymagane, z uwagi na częste awarie kotłowni przy ul. Kopernika i wynikające z tego niezadowolenie odbiorców ciepła, szczególnie mieszkańców Osiedla Kopernika. Dyrektor MZK poinformował ponadto, że ogrzewanie zostanie uruchomione bezpośrednio po koniecznej informacji od Zarządu Spółdzielni.

 

10.09.2021


Pytanie: „mam pytanie dotyczące kontenera na śmieci, który notorycznie stoi na chodniku, przed bramą cmentarza parafialnego (od strony skrzyżowania ul. Rynkowskiego i ul. Łódzkiej). Wcześniej stał on na terenie cmentarza, ale został wstawiony, a zajmowane miejsce zostało sprzedane pod grobowiec. Kontener stoi na chodniku, niejednokrotnie przepełniony, więc śmieci są wyrzucane obok niego. To raczej kiepska wizytówka przy wjeździe do naszego miasta. Chodnik należy do miasta, więc zakładam, że to miasto może zdecydować, czy ma prawo tam stać, czy nie. Rozumiem, że konieczny jest jakiś pojemnik, ale czy nie można go umiejscowić w innym miejscu? Np. postawić zabudowę ze ściany obok parkanu i tak „schować” kontener?
 
Odp. Burmistrza:
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące kontenera na odpady, informuję, iż wskazane przez Panią miejsce jego lokalizacji (chodnik przy wejściu na cmentarz) nie jest własnością Gminy Miasta Głowno i znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej nr 14. Miasto nie jest więc uprawnione do dysponowania tym terenem. Z informacji uzyskanych od osób zajmujących się, na zlecenie właściciela cmentarza, sprawami porządkowymi, wynika, iż przedmiotowy kontener został postawiony na okres świąteczny, z uwagi na planowaną większą ilość odpadów. Został już ponadto usunięty ze wskazanej przez Panią lokalizacji (co potwierdziła wizja lokalna pracowników Urzędu Miejskiego w Głownie).
Z uwagi na fakt, iż teren przy ogrodzeniu cmentarza nie jest własnością miasta i pozostaje on administrowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, każda lokalizacja jakiegokolwiek urządzenia lub rzeczy w pasie drogowym drogi krajowej nr 14 wymaga zezwolenia tego podmiotu. Ponadto informuję, że właściciel cmentarza ma podpisaną indywidualną umowę z odbiorcą nieczystości stałych.
 
20.04.2021

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu. Kto jest patronem ulicy Dąbrowskiego? Według spisu ulic jest to Jarosław Dąbrowski natomiast na tablicach od zawsze jest Henryk Dąbrowski. Kiedy została nadana nazwa ulicy Dąbrowskiego? Czy kiedykolwiek zmieniano jej patrona? Czy przypisanie Jarosława nie jest błędem jakiegoś urzędnika który jest powielany od wielu lat?

Odp. Burmistrza:

Szanowny Panie,

Patronem ulicy, o której mowa w Pana zapytaniu jest generał Jarosław Dąbrowski urodzony 13 listopada 1836 roku w Żytomierzu – polski działacz niepodległościowy i rewolucjonista, autor opracowania planu powstania styczniowego 1863 roku. W 1862 roku został aresztowany przez władze carskie i skazany na katorgę. Zbiegł z transportu na Sybir i wyemigrował do Francji, gdzie został później naczelnym dowódcą wojsk Komuny Paryskiej w 1871 roku. Zginął dnia 23 maja 1871 roku podczas walk na barykadach tej rewolucji.

Określona powyżej oficjalna nazwa tej ulicy figuruje w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze jednostek podziału terytorialnego, miejscowości
i ulic: ,,TERYT” a także w rejestrze ,,PESEL”.

Ponadto, określona powyżej nazwa ulicy została potwierdzona Uchwałą NR LVII/383/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazw ulic na obszarze miasta Głowno.

Niestety nie udało się ustalić źródłowego dokumentu nadania nazwy tej ulicy, ponieważ podczas przeszukania dokumentów archiwalnych nie natrafiono na ślad jakiegokolwiek dokumentu nadania nazwy tej ulicy jak również wielu innych ulic w mieście Głownie.

Należy przypuszczać, że nazwy tych ulic zostały nadane przez były Zarząd Miejski w Głownie w latach 1945 – 1950, kiedy to w 1950 roku przeprowadzono reformę administracyjną kraju, w wyniku której ówczesna władza zlikwidowała samorząd terytorialny i wprowadziła jednolity system władzy państwowej.

Jeśli chodzi o tablicę z błędną nazwą ulicy (Henryka Dąbrowskiego) – należy przypuszczać, że w trudnej do ustalenia przeszłości (forma tablicy wskazuje, że było to kilkadziesiąt lat temu) dokonano pomyłkowego zainstalowania na ogrodzeniu jednej z posesji położonej przy tej ulicy. Tablica z błędną nazwą ulicy została zdemontowana.

Gwoli ścisłości - należy zauważyć, że twórcą Legionów Polskich we Włoszech był generał Jan Henryk Dąbrowski. 


01.04.2021


Pytanie: Miasto Głowno planuje przystąpić do konkursu w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne Źródła Energii, który ma być ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Niestety z uwagi na pandemię COVID – 19 ogłoszenie konkursu jest wstrzymane. Dlatego chciałbym spytać Pana Burmistrza czy coś więcej wiadomo w temacie wznowienia konkursu na dotacje na Odnawialne źródła energii ?? (MONTAŻ FOTOWOLTAIKI). Pozdrawiam

Odp. Burmistrza:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Łódzkiego przewiduje ogłoszenie konkursu w I kwartale 2021 r. (na chwilę obecną jeszcze nie został ogłoszony).

            W związku z powyższym, w miesiącu marcu 2021 r. będzie ogłoszony nabór deklaracji udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno. Jego celem będzie uzyskanie informacji o osobach zainteresowanych udziałem w powyższym projekcie. Ogłoszenie o naborze będzie zamieszczone na stronie www.glowno.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie i na innych nośnikach.

            Po ogłoszeniu konkursu przez Zarząd Województwa Łódzkiego, osoby, które złożą deklaracje udziału w projekcie będą informowane o konieczności zawarcia umów użyczenia z Gminą Miasta Głowno części nieruchomości (np. część dachu, elewacji). Zawarcie powyższych umów ma na celu uzyskanie przez Gminę Miasta Głowno tytułu prawnego do nieruchomości na cele realizacji ww. projektu.

09.03.2021

 


Pytanie:  Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym ponowić zapytanie o wyrównanie i utwardzenie ulicy Kamińskiego. W lutym 2020 podniosłem już tę kwestię. W odpowiedzi otrzymałem następującą informację: „Nawierzchnia w ulicy Aleksandra Kamińskiego będzie poprawiona poprzez jej wyrównanie i uzupełnienie większych zadoleń tłuczniem kamiennym przez Miejski Zakład Komunalny, któremu przekazaliśmy tą informację.” Jednak z przykrością stwierdzam, że do tej pory nic takiego nie miało miejsca - minął już prawie rok. Jeżdżenie ulicą jest uciążliwe, szczególnie w porach deszczowych. Czy byłaby możliwość jej wyrównania i utwardzenia w najbliższym czasie? Pozdrawiam.

Odp. Burmistrza:

Wszystkie nawierzchnie dróg gruntowych, które znajdują się na terenie miasta (w tym ulica Kamińskiego) będą równane i wałowane przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie po zakończeniu okresu zimowego. Proszę zauważyć, że przy kilku posesjach położonych przy ul. Kamińskiego prowadzone są prace budowlane, co powoduje niszczenie ulicy przez jeżdżący tam sprzęt. MZK poinformował, że ostatnie równanie równiarką w miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku i nie było od tego czasu sygnałów od mieszkańców, by należało je wykonać po raz kolejny. W razie potrzeby proszę na bieżąco kontaktować się w tej sprawie z Miejskim Zakładem Komunalnym.

 

20.01.2021