Referat Edukacji i Spraw Społecznych

Referat Edukacji i Spraw Społecznych

Pracownicy:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Barbara Lisowska 42 719 46 24 w. 0200 blisowska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 7
inspektor Agnieszka Wykrętowicz 42 719 46 24 w. 0230 awykretowicz@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 6
inspektor Anna Skalska 42 719 46 24 w. 0210 askalska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 6
podinspektor Justyna Brewińska 42 719 46 24 w. 0220 jbrewinska@glowno.pl ul. Norblina 1 p. 6
 
.
Do zadań Referatu Edukacji i Spraw Społecznych należy:
 1. Wnioskowanie o zakładanie, przekształcanie i likwidowanie szkół oraz przedszkoli.
 2. Opiniowanie, weryfikowanie i analiza projektów organizacyjnych placówek oświatowych.
 3. Przygotowywanie dokumentów w zakresie powoływania i odwoływania dyrektora oraz oceny pracy dyrektora.
 4. Przeprowadzanie procedury awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów.
 7. Prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych.
 8. Realizacja spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli i doradztwem metodycznym.
 9. Przeprowadzenie analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 10. Realizacja spraw związanych z nagradzaniem uczniów i nauczycieli.
 11. Promowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych.
 12. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się sprawami świadczeń pomocy dla mieszkańców.
 13. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 14. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz cofnięcie i wygaśnięcia zezwoleń.
 15. Przeprowadzanie procedury objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych.

Wnioski i formularze do pobrania.