Maria Jakiel

  • Maria Jakiel

Maria Jakiel

Tytuł Zasłużonego Obywatela dla Miasta Głowna został nadany Uchwałą NR XLII/329/09 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 3 listopada 2009 roku.
 
Maria Jakiel jest absolwentką Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głownie i głowieńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Zgierzu rozpoczęła pracę nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej w Lubiankowie.
 
W 1964 r. rozpoczęła pracę polonistki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie. W 1969 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego i objęła w SP Nr 1 stanowisko zastępcy kierownika szkoły. W latach 1974-1975 pracowała w Wydziale Oświaty i Wychowania w Łowiczu, jako wizytator metodyk języka polskiego.
 
W 1975 r. powróciła do pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie i ponownie objęła funkcję zastępcy dyrektora, a w 1983 r. została dyrektorem placówki. Funkcję tą pełniła ponad 11 lat, aż do 1994 roku. Do 2002 r. uczyła natomiast w kierowanej przez siebie szkole języka polskiego. Na zasłużoną emeryturę odeszła po ponad czterdziestu latach pracy w zawodzie nauczyciela.
 
Maria Jakiel od początku swojej kariery zawodowej należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prowadziła w nim intensywną działalność socjalną, kulturalną i dokształceniową. Od 1966 r. pracowała w Zarządzie Ogniska nr 1 ZNP, a od 1976 r. była członkiem Rady Zakładowej ZNP. Od 1980 r., jako jej wiceprzewodnicząca, brała udział w pracach komisji planujących i opiniujących przygotowania do reform oświatowych, wprowadzających ośmioletnią szkołę powszechną. W 1966 r. Szkoła Podstawowa nr 1 uzyskała tytuł "Szkoły Wiodącej”, co zobligowało Marię Jakiel do prowadzenia otwartych lekcji pokazowych dla nauczycieli powiatu łowickiego.
 
Jako dyrektor szkoły inspirowała wiele nowatorskich prac, przynoszących pożądane efekty dydaktyczno-wychowawcze. Były one następnie prezentowane m.in. nauczycielom niemieckim. W 1972 r. wraz z Mieczysławem Dylikiem przygotowała odczyt pedagogiczny pt. "Z doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 1 nad tworzeniem systemu wychowawczego”, który został opublikowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi. W 2004 r. została członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św. Jakuba i pełni tam funkcję sekretarza. Stowarzyszenie to prowadzi stołówkę, przygotowującą obiady dla kilkuset potrzebujących osób w naszym mieście.
 
W 2002 r., po przejściu na emeryturę, Maria Jakiel wstąpiła do Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, gdzie została członkiem Komisji Historycznej, a w 2006 r. członkiem Zarządu. W 2005 r. przewodniczyła Komisji Historycznej SEiR ZNP przy opracowaniu publikacji pt. ”Rys historyczny ZNP na terenie Głowna w latach 1924-2005” oraz "Biografii działaczy związkowych i oświatowych z terenu Głowna", wydanych w formie biuletynu. Obie te publikacje powstały na 100-lecie ZNP. Maria Jakiel przygotowała ponadto publikację o tajnym nauczaniu w Głownie w latach 1939-45. W roku 2009 r. na 70-lecie powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, współorganizowała uroczystość z udziałem władz miasta, władz związkowych ZNP i byłych uczniów tajnego nauczania. Jako współautorka biuletynu o tajnym nauczaniu, wygłosiła na niej prelekcję na temat 70-lecia powstania TON. Spotkanie to pozwoliło na tyle wzbogacić wiedzę na temat tajnego nauczania, że powstał specjalny "Aneks – to, co przywróciła pamięć" do wcześniejszego opracowania na ten temat. Publikacje współtworzone i inspirowane przez Marię Jakiel zostały wykorzystane przez Łódzkie Towarzystwo Historyczne w trakcie przygotowywania monografii Głowna.
 
W 1982 r. Maria Jakiel otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za wyróżniającą pracę pedagogiczną, w 1988 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Za owocną pracę w ZNP została odznaczona w 1976 r. Złotą Odznaką ZNP. W 1988 r. została wyróżniona Honorową Odznaką Ligii Kobiet Polskich. W rocznicę 100-lecia ZNP, tj. w 2005 r. otrzymała Odznakę 100-lecia. Była kilkukrotnie nagradzana przez Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Otrzymała także liczne dyplomy oraz podziękowania Kuratora i Inspektora Oświaty i Wychowania.