Komisje

Komisje Rady Miejskiej w Głownie

Do zadań komisji należy w szczególności:

  1. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  2. rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał z zakresu kompetencji komisji,
  3. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców z zakresu kompetencji komisji.

Komisje Rady Miejskiej w Głownie:

Komisja Rewizyjna
Komisja Gospodarki i Budżetu
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
Komisja Spraw Obywatelskich
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji