Wniosek o zasiłek szkolny i stypendium szkolne

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne stanowią pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Udzielane są uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia. Przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Głowno.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (we wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia).

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł netto na osobę w rodzinie.

 • Załatw sprawę

Uprawnieni do złożenia wniosku są:

 • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletni uczeń

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Norblina 1 p. 9 lub ul. Młynarska 15 p. 6 (sekretariat)
 • drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePuap

Uwaga! Wypełniony wniosek lub skan wniosku musi być podpisany Profilem Zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym.

Informacje: Referat Oświaty i Infrastruktury Społecznej - Justyna Brewińska tel. 42 719 46 24 w. 220,  email: jbrewinska@glowno.pl

 • Niezbędne informacje

Wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku szkolnego:

 • wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego
 • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp.
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o zasiłek szkolny (w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów - szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wymagane dokumenty do uzyskania stypendium szkolnego:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii lub niepełnej rodziny itp.
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie o wysokości dochodów - szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów znajduje się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.

Dodatkowe informacje:

 • niepełnoletniego ucznia reprezentuje rodzic lub opiekun prawny
 • zasiłek szkolny jest świadczeniem jednorazowym
 • stypendium szkolne może być przyznane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy
 • osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego, zobowiązane są do gromadzenia imiennych faktur za dokonywane zakupy (faktury będą podstawą do refundowania poniesionych kosztów związanych z edukacją dzieci)

Do składanego wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia o wszystkich uzyskiwanych dochodach
 • zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wystawione przez ośrodek pomocy społecznej
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych – zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy
 • zaświadczenie urzędu skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy zawierające informację o opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o tym podatku - dodatkowo w takim przypadku należy załączyć dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • zaświadczenie wystawione przez właściwy urząd gminy lub oświadczenie wnioskodawcy o ilości ha przeliczeniowych - w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego (dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się)
 • inne dokumenty potwierdzające wystąpienie innych niż dochodowe okoliczności wskazujących na trudną sytuację materialną ucznia

Wymagane dokumenty poświadczające wystąpienie poszczególnych okoliczności:

bezrobocie

 • zaświadczenie urzędu pracy potwierdzające, że członek rodziny znajduje się w rejestrze osób bezrobotnych, wystawione nie wcześniej niż dwa tygodnie przed dniem złożenia wniosku

niepełnosprawność

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • aktualne orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów
 • aktualne orzeczenie o okresowej lub trwałej niezdolności do pracy, dokonane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Komisję Lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ciężka lub długotrwała choroba

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

wielodzietność

 • odpisy aktów urodzenia dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Głowno

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

 • wyrok sądu o ograniczeniu albo pozbawieniu praw rodzicielskich
 • opinia ośrodka pomocy społecznej

alkoholizm

 • opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • zaświadczenie zakładu lecznictwa odwykowego, bądź innego zakładu opieki zdrowotnej o prowadzeniu leczenia odwykowego

narkomania

 • zaświadczenie uprawnionego zakładu opieki zdrowotnej albo uprawnionego lekarza wykonującego indywidualną specjalistyczną opiekę lekarską o prowadzonym leczeniu lub rehabilitacji osoby uzależnionej
 • zaświadczenie o prowadzonej rehabilitacji osoby uzależnionej, wystawione przez uprawnioną osobę posiadającą specjalistyczne wyższe wykształcenie niemedyczne

zdarzenie losowe

 • kradzież - wystawione przez organ ścigania zawiadomienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego, zaświadczenie o prowadzeniu postępowania przygotowawczego albo zaświadczenie o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • pożar - zaświadczenie straży pożarnej

Opłaty:

 • wydana decyzja nie podlega opłatom
 • Niezbędne dokumenty