Podatki

Podatnicy mają zapewniony całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy Miasta Głowno zobowiązaniach finansowych za pomocą serwisu internetowego e-Podatki. Mogą przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków i opłat. System umożliwia regulowanie zobowiązań drogą elektroniczną.

 • podatek od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości reguluje uchwała Nr LI/367/21 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Małgorzata Ciołek
42 719 11 15 w. 670
mciolek@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap
Osoby prawne

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap

Stawki podatku

1. Od gruntów

Powierzchnia

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,00 zł od 1 m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,09 zł od 1 ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,51 zł od 1 m2

2. Od budynków lub ich części

Powierzchnia użytkowa

Mieszkalnych lub ich części

0,85 zł od 1 m2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

24,60 zł od 1 m2

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej

5,20 zł od 1 m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6,98 zł od 1 m2

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

 • rolny

Wysokość stawek podatku wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 i wynosi:

 1. dla gruntów do 1 ha fizycznego – 307,40 zł za 1 ha fizyczny
 2. dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy
  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Małgorzata Ciołek
42 719 11 15 w. 670
mciolek@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany formularz ePuap
Osoby prawne

✅Deklaracja na podatek rolny
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany formularz ePuap

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

 • lesny

Wysokość stawki podatku wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Stawka podatku leśnego na 2022 r. wynosi 46,70 zł za 1 ha.

 

  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Małgorzata Ciołek
42 719 11 15 w. 670
mciolek@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap
Osoby prawne

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

 • transport
 • 1
  Uchwała XV/115/15
 • 3
  Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
 • 4
  Stawki podatku dla ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 • 5
  Stawki podatku dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton