Podatki

Podatnicy mają zapewniony całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy Miasta Głowno zobowiązaniach finansowych za pomocą serwisu internetowego e-Podatki. Mogą przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków i opłat. System umożliwia regulowanie zobowiązań drogą elektroniczną.

  • podatek od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości reguluje uchwała Nr LXXIV/497/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Milena Hemka
42 719 11 15 w. 670
mhemka@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap
Osoby prawne

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap

Stawki podatku

1. Od gruntów

Powierzchnia

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,15 zł od 1 m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

5,79 zł od 1 ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,60 zł od 1 m2

2. Od budynków lub ich części

Powierzchnia użytkowa

Mieszkalnych lub ich części

0,99 zł od 1 m2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

28,60 zł od 1 m2

Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

13,47 zł od 1m2

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej

5,85 zł od 1 m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,70 zł od 1 m2

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

  • rolny

Wysokość stawek podatku wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 i wynosi:

  1. dla gruntów do 1 ha fizycznego – 370,25 zł za 1 ha fizyczny
  2. dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,13 zł za 1 ha przeliczeniowy
  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Milena Hemka
42 719 11 15 w. 670
mhemka@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany formularz ePuap
Osoby prawne

✅Deklaracja na podatek rolny
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany formularz ePuap

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

  • lesny

Wysokość stawki podatku wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Stawka podatku leśnego na 2023 r. wynosi 71,10 zł za 1 ha.

 

  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Milena Hemka
42 719 11 15 w. 670
mhemka@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap
Osoby prawne

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

  • transport

Stawki podatku od środków transportowych

1.    od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 912,00 zł,
b)    powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 522,00 zł,
c)    powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 826,00 zł;

2.    od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2 131,00 zł;

3.    od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1 827,00 zł;

4.    od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)    mniejszej niż 22 miejsca – 2 156,00 zł,
b)    równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2 727,00 zł.

  • a
  • b
  • c