Podatki

Podatnicy mają zapewniony całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy Miasta Głowno zobowiązaniach finansowych za pomocą serwisu internetowego e-Podatki. Mogą przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków i opłat. System umożliwia regulowanie zobowiązań drogą elektroniczną.

 • podatek od nieruchomości

Wysokość stawek podatku od nieruchomości reguluje uchwała Nr XVIII/168/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Jolanta Golczyk
42 719 11 15 w. 680
jgolczyk@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap
Osoby prawne

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap

Stawki podatku

1. Od gruntów

Powierzchnia

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,91 zł od 1 m2

Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,63 zł od 1 ha

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,42 zł od 1 m2

2. Od budynków lub ich części

Powierzchnia użytkowa

Mieszkalnych lub ich części

0,75 zł od 1 m2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,50 zł od 1 m2

Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej

4,66 zł od 1 m2

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,50 zł od 1 m2

3. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

 • rolny

Wysokość stawek podatku wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 i wynosi:

 1. dla gruntów do 1 ha fizycznego – 292,75 zł za 1 ha fizyczny
 2. dla gruntów gospodarstw rolnych – 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy
  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Jolanta Golczyk
42 719 11 15 w. 680
jgolczyk@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany formularz ePuap
Osoby prawne

✅Deklaracja na podatek rolny
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany formularz ePuap

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

 • lesny

Wysokość stawki podatku wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Stawka podatku leśnego na 2021 r. wynosi 43,3048 zł za 1 ha.

 

  Dokumenty Informacje Załatw sprawę online
Osoby fizyczne

Jolanta Golczyk
42 719 11 15 w. 680
jgolczyk@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap
Osoby prawne

Magdalena Bornowska
42 719 11 15 w. 660
mbornowska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Dedykowany
formularz ePuap

 

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

 • transport
 • 1
  Uchwała XV/115/15
 • 3
  Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
 • 4
  Stawki podatku dla ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 • 5
  Stawki podatku dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton
 • psy

Wysokość stawki podatku reguluje uchwała Rady Miejskiej w Głownie Nr XV/101/07 w sprawie opłaty od posiadania psów.

Stawka roczna opłaty wynosi 30,00 zł od jednego psa oraz 20,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Opłata od posiadania psów  płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Informacje:

Danuta Murawska
tel. 42 719 11 15 w. 650
email: dmurawska@glowno.pl
ul. Młynarska 15 p. 2

Konto do wpłat: 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008