Aktywizacja osób bezrobotnych

Aktywizacja osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia  26 czerwca 2024 r. do dnia 5 lipca 2024 r. prowadził będzie nabór wniosków na poniższe formy wsparcia w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy:

  • staże,
  • szkolenia.

Środki rezerwy Funduszu Pracy przeznaczone są na:

  • Aktywizację bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych
  • Aktywizację zawodową bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz
  • Aktywizację zawodową bezrobotnych do 30 roku życia.

„Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”.

Od dnia 26.06.2024 r. do 03.07.2024 r.  będą przyjmowane i wydawane wnioski na finansowanie, w ramach rezerwy KFS, działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, tj. na:

a)    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków rezerwy KFS;

b)    kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

c)    egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

d)    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;

e)    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

Przed złożeniem wniosku pracodawca zobowiązany jest zapoznać się z   „Informacją dotyczącą  przyznawania środków z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2024 roku”, do której załączona jest Karta oceny wniosku.

 

Wstecz