Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim - trwa nabór wniosków

Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim - trwa nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż  do dnia 28 marca 2024 r. prowadził będzie nabór wniosków na poniższe formy wsparcia m.in. w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim" ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP" Priorytetu FELD.07  „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem":

  • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
  • staże,
  • szkolenia dla osób bezrobotnych,
  • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia za pracę),
  • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (do wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia).

W ramach projektu mogą być skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ponadto ze środków Funduszu Pracy w terminie wskazanym powyżej prowadzony będzie nabór wniosków na niżej wymienione formy pomocy:

  • roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy  do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),
  • zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (refundacja przez okres do 12 m-cy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).

 
Aktualne druki wniosków oraz Informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.