93. sesja Rady Miejskiej w Głownie

93. sesja Rady Miejskiej w Głownie

W środę 31.stycznia radni spotkali się na  93. Sesji Rady Miejskiej w Głownie. Głównym punktem w porządku obrad były zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2024 rok.

Zmian dokonano w związku z koniecznością urealnienia budżetu i zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków. W związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Zgierskim z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta, radni dokonali zmian w planie dochodów, zwiększając je o kwotę 350.000 zł.

Rada Miejska w Głownie dokonała również zmian w planie wydatków. Radni zwiększyli je o 350.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych powiatowych, o 283.000 zł zwiększono wydatki na zadania MOPSu. O 90.000 zł zwiększono wydatki na Modernizację MOKu w związku z niewykorzystaniem tej kwoty w roku poprzednim. Utworzono także nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zajmowanych przez KS Stal Głowno” i zabezpieczono na ten cel 70.000 zł. Plan rozchodów zwiększono o kwotę 282.000 zł w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w 2010 roku. W ślad za tymi wszystkimi zmianami dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2024-2034.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIV/582/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmienionej uchwałą nr LXXXV/593/23 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 czerwca 2023 r.                                                                                                                      
Rada Miejska w Głownie przyjęła także Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2024-2027 oraz roczne plany pracy poszczególnych komisji. Na koniec Radny Przemysław Milczarek przedstawił sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego Bzura.