92. Sesja Rady Miejskiej w Głownie

92. Sesja Rady Miejskiej w Głownie

92. Sesja Rady Miejskiej w Głownie - jednogłośnie przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2024 – 2034 oraz uchwałę budżetową na rok 2024.

Przed podjęciem wspomnianych uchwał radni szczegółowo dyskutowali nad projektami podczas posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Głownie. Projekty uchwał uzyskały pozytywną ocenę organu nadzoru finansowego nad samorządami, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz komisji Rady Miejskiej w Głownie.

W budżecie Głowna na rok 2024 planuje się:

  • Dochody w wysokości 80.091.090,00 zł, z czego dochody bieżące to kwota 62.889.259,00 zł., a dochody majątkowe to kwota 17.201.831,00 zł.
  • Wydatki w kwocie 90.959.992,15 zł z czego 65.892.983,78 zł to wydatki bieżące, natomiast 25.067.008,40 zł to wydatki majątkowe.
  • Deficyt budżetowy, który ma być sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnymi środkami oraz z kredytów i pożyczek.

Budżet ma zabezpieczyć przede wszystkim szereg inwestycji rozpoczętych już w 2023 r. oraz kolejnych planowanych na rok 2024 na łączna kwotę ponad 25 mln zł.: budowę parkingu przy MP 2, budowę i przebudowę chodników na ul. Zagajnikowej i Szkolnej, przebudowę ulicy Szkolnej i Wigury od Sowińskiego do Dworskiej, czy przebudowę dróg gminnych: ul. Marciniaka, ul. Prostej, ul. Kamińskiego. Kontynuowane są także dwa duże wieloletnie zadania inwestycyjne: rozbudowa sieci drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna obejmująca ul. Ordona, ul. Zapolskiej, ul. Prusa i ul. Traugutta oraz rozbudowa sieci drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna obejmująca ul. Zakopiańską i Główną od wiaduktu do Zakopiańskiej, remont ul. Zakopiańskiej, budowę ul. Rataja na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada (kanalizacja deszczowa i sanitarna), budowa ul. Polnej od Mickiewicza do Ułańskiej, budowa ul. Hubala, budowa ul. M. Skłodowskiej-Curie). Ponadto kontynuowana będzie kompleksowa modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie, czy rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta. Miasto oczekuje na wykonanie projektów nowego skateparku oraz dokumentację przyszłościową kilku głowieńskich ulic.

Rada Miejska w Głownie podjęła także uchwały zmieniające budżet roku 2023, uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno prowadzenia powierzonych zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Głowna. Zakres zarządzania drogami powiatowymi przez Gminę Miasta Głowno określi stosowne porozumienie. Radni zadecydowali także w sprawie zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Głownie na lata 2021-2024. Podjęto także uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głowna” dla Lecha Kowalskiego oraz w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głowna” dla Stefana Antoniego Czyżewskiego.