90. sesja Rady Miejskiej w Głownie

90. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Kilkanaście uchwał podjęli radni Rady Miejskiej w Głownie podczas środowej sesji, w tym m.in. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno, położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej, w sprawie nowego regulaminu Targowiska Miejskiego, czy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Głownie. Rada Miejska przyjęła także cztery programy społeczne.

90. sesja Rady Miejskiej w Głownie rozpoczęła się od wystąpienia Bogdana Jaroty – Starosty Zgierskiego. Starosta poinformował radnych o realizowanych oraz planowanych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu inwestycjach na terenie Głowna, m.in.: o budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie, dokończeniu modernizacji ulicy Bielawskiej czy budowie chodników na ulicy Ostrołęckiej. Starosta odpowiadał także na pytania radnych i wyraził gotowość do dalszej współpracy z Radą Miejską w Głownie.

Po zakończeniu wystąpienia starosty, radni przeszli do rozpatrywania poszczególnych uchwał. Uchwała dotycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno, położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej, była szeroko omawiana na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, a sam projekt był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. W rezultacie na działce położonej przy ul. Juliusza Słowackiego dopuszczono możliwość zabudowy wielorodzinnej, natomiast na działkach położonych przy ul. Plażowej dopuszczono możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (usługi jedynie w zakresie turystyki, sportu i rekreacji).

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Głownie. Zdecydowano m.in. o uproszczeniu kategorii i zmianie wysokości stawek opłaty targowej (pierwszy raz od 2015 roku). Nowe kategorie opłat są dostosowane do faktycznie istniejącego podziału stanowisk przeznaczonych do sprzedaży i przedstawiają się następująco:

  • sprzedaż ze stoisk niezadaszonych – 15,00 zł;

  • sprzedaż ze stoisk zadaszonych – 20,00 zł;

  • sprzedaż ze stoisk niezadaszonych dla pojazdów specjalnych – 25,00 zł;

  • sprzedaż pozostała (ze stolika, sprzedaż obnośna) za 1 m zajmowanej powierzchni – 6,00 zł.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie. Druhowie, biorący udział w działaniu ratowniczym, otrzymają za każdą godzinę ekwiwalent w wysokości: 25,00 zł, natomiast za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymają ekwiwalent w wysokości: 20,00 zł za każdą godzinę.

Radni wyrazili także zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy (głównie na cele garażowe), a także na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy (lokal przy ul. Norblina 1).

Podczas sesji przyjęto ponadto cztery programy społeczne: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2023 r., Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2029, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy domowej dla Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2028 oraz Gminny Program Osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Radni dokonali także zmian w Budżecie Miasta Głowna na 2023 rok i w ślad za tą uchwałą uaktualnili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032. Na koniec przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2024 roku.