89. sesja Rady Miejskiej w Głownie

89. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Podczas obrad 89. sesji Rady Miejskiej w Głownie radni przyjęli kilka uchwał, w tym m.in.: w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok, oraz w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych.
 
Rada Miejska w Głownie podjęła dwie uchwały, w których określiła nowe wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych. Na ten temat dyskutowali radni podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu. Burmistrz zauważył, że w przyszłym roku Miasto planuje szereg inwestycji w drogi i chodniki, które zostaną dofinansowane ze środków zewnętrznych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wkład własny miasta po rozstrzygnięciu przetargów jest znacząco wyższy, niż początkowe założenia. Zaplanowane inwestycje wymagają ponadto zaciągnięcia przez Miasto ok. 6 mln zł kredytu, który byłby znacząco wyższy, gdyby nie wprowadzone zmiany w wysokości podatków.
Oto nowe stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024 r.
  • od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,33 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni;
  • od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 32,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Radni dokonali także zmian w Budżecie Miasta Głowna na 2023 rok i w ślad za tą uchwałą uaktualnili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032. Rada Miejska podjęła również uchwałę dotyczącą ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (a także trzy uchwały związane z tym programem, dotyczące podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku dla osób nieobjętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028). Radni przyjęli ponadto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2024 r., a także uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy odcinkowi ulicy Zabrzeźniańskiej, od ulicy Dąbrowskiego do przejazdu kolejowego. Ten fragment ulicy będzie nosił nazwę Przejazdowej. Zmiana to podyktowana jest koniecznością nadania numeru porządkowego powstającemu sklepowi i dążeniu, by nie komplikować kwestii adresowych mieszkańcom ulicy Zabrzeźniańskiej, gdyż dotychczasowa numeracja na tej ulicy zaczyna się od ulicy Topolowej.

Wstecz