Obwieszczenie Burmistrza Głowna

Obwieszczenie Burmistrza Głowna

Obwieszczenie Burmistrza Głowna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago­spo­darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 października 2023 r. do 25 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Głownie,
ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głownie w zakładce ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – Projekty planów miejscowych.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu w zakresie ustaleń dotyczących terenu 1MN-U.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Dworskiej 4, 95-015 Głowno.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagę. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@glowno.pl lub poprzez Skrzynkę podawczą na ePuap /UMGlowno/skrytka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2023 r.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych powyżej. Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Dworska 4, 95-015 Głowno w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głowna.