Burmistrz Głowna z absolutorium

Burmistrz Głowna z absolutorium

Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek na LXXXV sesji Rady Miejskiej w Głownie jednogłośnie uzyskał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022. Ponadto radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna i dokonali zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Jedną z pierwszych uchwał, procedowanych podczas sesji, było rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Głowno w roku 2022. Na wstępie burmistrz Głowna przybliżył radnym najważniejsze założenia raportu, a po jego wystąpieniu swoimi refleksjami i spostrzeżeniami na temat tego dokumentu podzieliło się kilku radnych. Dyskusja skoncentrowała się m.in. na kwestiach finansowych.

Przypominamy, że wykonanie budżetu w 2022 r. wyniosło 81 637 019,57 zł, z czego aż 21 115 936,58 zł to wydatki na oświatę. Burmistrz podkreślił, że wszystkie środki, które Głowno otrzymało z budżetu państwa na oświatę w 2022 r. wyniosły 8 290 112, 16 zł, a na same tylko wynagrodzenia dla nauczycieli szkół, nie licząc nauczycieli przedszkoli i pozostałych pracowników niepedagogicznych Miasto przeznaczyło aż 8 644 368,50 zł. Subwencja oświatowa nie pokryła zatem nawet pensji dla nauczycieli. Oznacza to, że pieniądze, które Miasto corocznie dokłada do funkcjonowania oświaty nie mogą zostać przeznaczone na inne cele inwestycyjne, rozwojowe, czy na realizację zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. Taka sytuacja dotyczy wszystkich samorządów w Polsce, których rozwój ograniczany jest przez wysoce niewystarczającą subwencję oświatową.

Efektem debaty było udzielenie burmistrzowi jednogłośnie wotum zaufania. Po zapoznaniu się następnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za rok 2022, pozytywną opinią organu nadzoru nad finansami samorządowymi, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz innymi wymaganymi dokumentami, radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

Kolejne punkty w porządku obrad obejmowały m.in. zmianę w budżecie Miasta Głowna na 2023 r. Radni dokonali tu zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 200,000 zł, w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie wraz zagospodarowaniem otoczenia budynku” w celi sfinansowania prac dodatkowych i zamiennych. Zwiększono też środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Drogi – przyszłościowa dokumentacja techniczna”, dotyczącego opracowania projektów budowy dróg na terenie Głowna. W konsekwencji radni dokonali także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Głowna na lata 2023-2032.

Rada Miejska dokonała ponadto zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Na wniosek burmistrza Głowna zmieniono m.in. limit wieku, do którego można się będzie ubiegać o stypendium lub nagrodę (wcześniej 21 lat, obecnie 26 lat), a także – uwzględniając obecną sytuację ekonomiczną – podniesiono wysokość kwot pieniężnych i rzeczowych, przeznaczonych zarówno na stypendia, jak i nagrody.

Radni uchylili także uchwałę podjętą jeszcze w 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie. Pozostawienie tejże nieruchomości w rękach Miasta w trakcie trwania remontu MOK, umożliwi budżetowi miejskiemu odzyskanie podatku VAT. Radni podjęli na koniec uchwałę w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.