Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024–2027

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024–2027

Urząd Miejski w Głownie informuje o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027:

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Rada Miejska w Głownie wybiera:

1) 5 ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi, z wyłączeniem ławników do orzekania z zakresu prawa pracy;

2) 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Zgierzu, z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), dalej ustawa,

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 2155), dalej rozporządzenie.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Głownie po upływie terminu pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 ustawy, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

  1. prezesi właściwych sądów;

  2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

  3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Właściwy Komendant Wojewódzki Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miejski w Głownie, Referat ds. Obsługi Rady Miejskiej, ul. Dworska 4, pok. nr 4 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki, piątki: 8.30 - 15.30,

wtorki 8.00 - 16.00,

tel. 42 719 16 97 wew. 950

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, (https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/)

Wyborów ławników Rada Miejska w Głownie dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 r.