83. sesja Rady Miejskiej w Głownie

83. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Zmiany w budżecie Miasta Głowna, przede wszystkim w związku z przekształceniem Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie w jednostkę budżetową, dokonali radni podczas LXXXIII Sesji Rady Miejskiej w Głownie. Rada Miejska określiła również górne stawki, jakie mogą być stosowane przez firmy, zajmujące się odbiorem od właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych, a także odpadów komunalnych od przedsiębiorców na podstawie odrębnych umów.
 
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok, oprócz wspomnianych zmian w planie dochodów i wydatków, związanych z przekształceniem MZK z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, obejmowała także m.in. zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 tys. zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Głowna” z uwagi na pozyskanie kwoty 300 000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Zwiększono także plan wydatków o 10 000,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Zgierzu na modernizację stanowiska kierowania. W ślad za zmianami w budżecie Miasta Głowna na 2023 rok, Rada Miejska podjęła uchwałę aktualizującą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Głowno na lata 2023-2032.
 
Stosując się do wymogów ustawowych, radni przyjęli również uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. Dotyczą one właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani do zawierania umów z firmami prowadzącymi działalność z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także przedsiębiorców, zobowiązanych do zawierania odrębnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
 
Radni podjęli także uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Gminy Miasta Głowno oraz nadania jej nazwy: ulica Sadowa, a także zmienili uchwałą Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głownie, określając jej nową lokalizację przy ul. Kościuszki 11/13. Zmiana ta została wprowadzona w związku z rozpoczętymi pracami remontowymi w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie przy ul. Kopernika 45, gdzie dotychczas mieściła się siedziba biblioteki.