Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

  • eu

Gmina Miasta Głowno realizuje umowę o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0075/22-00 dla projektu pn. „Doposażenie szkół podstawowych na terenie Głowna w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej
i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach projektu Gmina Miasta Głowna zakupi 3 komplety mobilnych miasteczek rowerowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głownie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głownie.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 129 752,08 zł

Maksymalne dofinansowanie pochodzące ze środków UE wynosi 110 289,25 zł

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl."

  • SP-1
  • SP-2
  • SP-3