Rusza nabór wniosków

Rusza nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 3 marca 2023 r. będzie prowadził nabór wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy:

  • prace interwencyjne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości zasiłku dla bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),

  • roboty publiczne (refundacja przez okres do 6 m-cy do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia),

  • zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla podmiotu prowadzącego dom pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (refundacja przez okres do 12 m-cy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę),

  • staże (maksymalnie na okres do 6 m-cy).

Aktualne druki wniosków oraz informacje dotyczące ww. form wsparcia dostępne będą w terminie naboru na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.