81. sesja Rady Miejskiej w Głownie

81. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Modernizacja i przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie z zapewnionym finansowaniem. Przekształcenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
 
Rada Miejska w Głownie zwiększyła plan wydatków majątkowych na zadanie „Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie” z uwagi na fakt, iż złożone oferty w postępowaniu przetargowym przekraczały pierwotną wartość zaplanowaną w budżecie. Tym samym została otwarta droga do wyboru oferty przetargowej, a następnie do przeprowadzenia tej pozostającej w planach od lat i oczekiwanej przez społeczeństwo inwestycji. Przypomnijmy, że koszt inwestycji szacuje się na około 9 milionów zł. Miasto uzyskało z Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład dofinansowanie w wysokości 5,94 miliona zł. Po stronie budżetu miejskiego koszt wyniesie więc około 3 milionów zł.
Dodatkowo radni dokonali przeniesienia części wydatków przeznaczonych na zadania realizowane dotychczas przez Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Głownie na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie. Przyczyną jest to, że MOK od tego roku przejmie od Miasta organizację imprez kulturalnych, w tym m.in. Święta Głowna 2023, pikników dla dzieci, organizacja wydarzeń o charakterze rekreacyjno-sportowym pozostanie w dalej gestii Urzędu. Jak zapewniał dyrektor MOK Grzegorz Sławiński, instytucja podczas zbliżającej się kompleksowej modernizacji nie ograniczy funkcjonowania i zostaną zachowane wszystkie stałe zajęcia oraz warsztaty. Wraz z początkiem prac remontowanych zostaną one jednak przeniesione do budynku byłego gimnazjum. O harmonogramie przenosin MOK będzie informował na bieżąco. Również w budynku dawnego gimnazjum znajdzie docelową siedzibę funkcjonująca w budynku MOK Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie.
Podczas sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunalny w Głownie celem przekształcenia z dniem 1 maja 2023 r. w jednostkę budżetową. Przekształcenia tego typu dokonywane są m.in. w celu zwiększenia przejrzystości przepływów finansowych, transparentności wydatków i ułatwienia kontroli wykonania budżetu, a przede wszystkim ograniczenia ryzyka przekroczenia limitów ustawy o finansach publicznych stanowiącej, iż dotacje z budżetu miejskiego do zakładów budżetowych nie mogą przekroczyć 50 proc. kosztów ich działalności. Przekształcenie nie będzie miało wpływu na zakres dotychczasowych zadań i zatrudnienie.
Rada Miejska podjęła także nową uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Głowna. Program ten kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.
Ponadto Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, oddanych w użytkowanie wieczyste, a także uchwałę w sprawie ustalenia stawki zwrotu kosztów przejazdu podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Głownie w związku z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.