Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2023 zadań publicznych.

Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań znajduje się w poniższym pliku pdf: