Głowno z budżetem na 2023 rok

Głowno z budżetem na 2023 rok

Po raz 77. obradowała Rada Miejska w Głownie. Na wczorajszej (21.12.2022 r.) sesji radni przyjęli kilka uchwał, w tym najważniejszą – uchwałę budżetową na rok 2023.
 
Przed podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na rok 2023 radni szczegółowo dyskutowali nad jego projektem podczas posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Głownie. Wskazywano wówczas na wiele czynników mających charakter ogólnopolski (zmiany podatkowe, inflacja, wzrastające lawinowo koszty usług, energii itp.), które mają bezpośredni wpływ na finanse Samorządu. Istotny jest tu np. fakt, że wskutek podejmowanych przez władze na szczeblu centralnym, decyzji dotyczących finansów samorządów, same ubytki w dochodach z udziału w PIT od 2019 roku, ocenia się dla Miasta Głowna na ok. 15 mln zł, a rekompensaty z budżetu państwa wyniosły ok. 6 mln zł (bilans jest zatem bardzo dla miasta niekorzystny i wynosi ok. 9 mln zł). Ten znaczący ubytek niestety w praktyce przekłada się na szukanie oszczędności i ograniczenia standardów działań instytucji miejskich, np. nie na taką częstotliwość sprzątania miasta, jaka byłaby potrzebna, na bieżące remonty w szkołach i przedszkolach, koszenie czy odśnieżanie. Projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną ocenę organu nadzoru finansowego nad samorządami, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz komisji Rady Miejskiej w Głownie. Uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Głowna na rok 2023 radni podjęli jednogłośnie.
 
Oprócz podjęcia uchwały budżetowej na rok 2023 Rada Miejska w Głownie podjęła także uchwały m.in. w sprawach: zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Miasta Głowno” oraz trybu postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji; zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2022 rok; przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2023 roku; przejęcia przez Gminę Miasta Głowno prowadzenia powierzonych zadań publicznych Powiatu Zgierskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Głowna oraz udzielenia dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasta Głowno w celu realizacji przejętych zadań na rok 2023. Zakres zarządzania drogami powiatowymi przez Gminę Miasta Głowno określa stosowne porozumienie, na mocy którego na podejmowane przez miasto działania w pasie drogowym (m.in. sprzątanie, koszenie trawy, malowanie oznakowania, zakup znaków drogowych, łatanie ubytków na jezdniach, odśnieżanie itp.) Powiat Zgierski wyasygnuje w 2023 r. dotację w wysokości 310 970,00 tys. zł (w roku 2022 było to 282 700,00 tys. zł).