Komunikat

Komunikat

W związku z nałożonym przez ustawodawcę na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązkiem podjęcia działań w celu realizacji zmniejszenia o 10 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy (art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej) uprzejmie informujemy, że od dnia 15.12.2022 r. do dnia 31.03.2023 r. Urząd Miejski w Głownie będzie czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.30-15.30. We wtorki urząd będzie pracował jak dotychczas, w godz. 8.00-16.00.
Zgodnie z intencją ustawodawcy i wytycznymi Ministerstwa Środowiska i Klimatu, obowiązek wprowadzenia powyższych oszczędności dotyczy wszystkich urzędów obsługujących jednostki samorządu terytorialnego. Niewywiązanie się z niego grozi nałożeniem kary w wymiarze do 20 000,00 zł. Decyzja o skróceniu godzin pracy Urzędu Miejskiego w Głownie została podjęta po wyczerpaniu innych możliwości technicznych i organizacyjnych oraz ocenie dotychczasowych prób osiągnięcia limitu 10 proc. oszczędności zużycia energii (utrzymywanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu przy użyciu termostatów na poziomie 20-22°C, generowanie tylko takiej ilości ciepła, jaka jest potrzebna do uzyskania właściwej temperatury, unikanie nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń, rezygnacja z iluminacji świątecznych, ograniczenie używania czajników elektrycznych itp.).
Jednocześnie zapewniamy, że Samorząd Miasta Głowna będzie czynił wszelkie starania, aby wprowadzanie jakichkolwiek oszczędności w zużyciu energii elektrycznej nie odbywało się kosztem dotychczasowego życia i bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta (oświetlenie ulic, zajęcia szkolne itp.). Wyrażamy nadzieję, że powyższe działania spotkają się ze zrozumieniem ze strony mieszkańców Głowna.