Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowych

W związku z ogłoszeniem Nr OIS.524.6.2022.AS o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie:
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm)
oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm) i uchwałą Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do prac komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert w celu otrzymania dotacji z budżetu Miasta Głowna w 2023 r.