Informacja z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Informacja z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zdania z zakresu pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasta Głowno w miejscu ich zamieszkania w okresie 01.01.2023 r.-31.12.2023 r.