Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 i poz. 1812) w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

  • data: 2022-11-23