66. sesja Rady Miejskiej w Głownie

66. sesja Rady Miejskiej w Głownie

W środę (28 września 2022 r.) odbyła się 66. sesja Rady Miejskiej w Głownie. Radni podjęli na niej kilka uchwał, m.in. w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok. Rada Miejska podjęła także uchwały m.in. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej oraz o nadaniu nazwy skwerowi w Głownie.
Radni dokonali kilku zmian w planie dochodów, obejmujących m.in. ich zwiększenie wskutek wzrostu stopy referencyjnej, w związku z pozyskaniem wyższych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, czy też w związku ze zrealizowaniem wyższych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zmiany w planie wydatków dotyczyły m.in. konieczności zapewnienia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, potrzebami Szkoły Podstawową nr 1 związanymi ze wzrostem cen energii, sfinansowania pobytu osób w domach pomocy społecznej, czy z przeznaczeniem dokumentacje projektową dotyczącą modernizacji przedszkoli miejskich.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
Podjęto też uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno położonego w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Plażowej. Zmiany mają polegać na dopuszczeniu na: działce położonej przy ul. Juliusza Słowackiego zabudowy wielorodzinnej oraz na działkach położonych przy ul. Plażowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Radni postanowili także nadać części terenu umiejscowionego przy dawnej fabryce Norblina w Głownie nazwę „Skwer Andre Citroëna”, pragnąc w ten sposób upamiętnić związki Andre Citroëna z Polską a w szczególności z fabryką w Głownie. Andre Citroën, po ukończeniu studiów w Ecole Polytechnique, podczas podróży do Polski w roku 1900, odkrył bowiem dzięki szwagrowi Bronisławowi Goldfederowi w fabryce w Osinach (obecnie w Głownie) działającej wówczas pod firmą „Towarzystwo Akcyjne Osińskiej Walcowni Miedzi, Mosiądzu i Drutu” – nieznany we Francji, tańszy sposób wytwarzania przekładni zębatych o zębach daszkowych tzw. „jodełki” i kupił na nie patent. Po powrocie do Francji otworzył zakład mechaniczny produkujący te przekładnie a następnie przejął fabrykę produkującą samochody, w której rozwinął produkcję seryjną samochodów pod marką Citroën. Zęby koła zębatego daszkowego odkryte w Głownie znalazły się w znaku firmowym Citroëna i do dziś są symbolem tej marki.