64. sesja Rady Miejskiej w Głownie

64. sesja Rady Miejskiej w Głownie

Kilkanaście uchwał podjęli radni podczas LXIV sesji Rady Miejskiej w Głownie. Oprócz m.in. zmian w budżecie miasta, radni zabezpieczyli w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2022-2032 środki w wysokości 3 110 000 zł na zakup energii elektrycznej na 2023 rok (dla szkół, przedszkoli, MZK, MOK, Urzędu Miejskiego w Głownie oraz oświetlenia ulicznego). Tak ogromna kwota jest wynikiem postępujących podwyżek cen energii i dlatego Miasto zdecydowało się na uczestnictwo w grupie zakupowej wraz z ponad dwudziestoma innymi samorządami, aby udało się uzyskać jak najniższą cenę energii. Uzyskana kwota może skutkować tym, że w roku 2023 Miasto będzie zmuszone zapłacić (przy takiej samej stawce VAT) prawie siedem razy więcej za prąd niż w roku ubiegłym.
Wśród zmian w budżecie Miasta Głowna na 2022 rok zwiększono plan wydatków m.in. o:
 • kwotę 213 000 zł z przeznaczeniem na potrzeby Miejskiego Żłobka w Głownie;
 • kwotę 65 000 zł na sfinansowanie obsługi kredytów;
 • kwotę 17 313 zł na remont budynku kontenerowego i ogrodzenia przy boisku piłkarskim na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie.
W ramach wydatków majątkowych radni zapewnili środki m.in. na:
 • sfinansowanie rozbudowy przez MZK cmentarza komunalnego w Głownie (200 000 zł);
 • budowę miejsc parkingowych przy ul. Rynkowskiego (60 000 zł);
 • kontynuację budowy ul. Wyspiańskiego (70 000 zł);
 • kwotę 78 000 zł przeniesiono natomiast na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach WFOŚiG przez Ochotniczą Straż Pożarną w Głownie.
Rada Miejska podjęła także uchwały w sprawie:
 • przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” (organizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków poprzez organizowanie i udzielanie wzajemnej pomocy w zakresie zapobiegania i likwidacji negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych);
 • wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod firmą Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głownie i objęcia dodatkowych udziałów – budynek w którym funkcjonuje spółka stanie się jej własnością;
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 45, stanowiącej własność gminy – uchwała ta pozwoli na przedłużeni dzierżawy przez klub Stal Głowno o lat 15 terenów miejskich za stadionem;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Konarowej (bez numeru), stanowiącej własność gminy;
 • zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2022/2023;
 • zakresu i formy informacji o których mowa w art. 266. 1 ustawy o finansach publicznych;
 • regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno;
 • ustalenia stawek przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie: do przewozów komunikacją miejską za 1 km w roku 2022 w kwocie 400 000 zł (jednostkowa stawka dotacji: 5,28 zł/km/rok) oraz do utrzymania bieżącego mieszkalnej powierzchni użytkowej w budynkach administrowanych przez MZK w Głownie w roku 2022 w wysokości 200 000 zł (22,32 zł/m2/rok).