Absolutorium dla Burmistrza Głowna

Absolutorium dla Burmistrza Głowna

Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek na LXII sesji Rady Miejskiej w Głownie jednogłośnie uzyskał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021. Radni przyjęli też szereg uchwał o charakterze budżetowym, m.in. w związku z przyznaniem dotacji z Polskiego Ładu utworzono dwa nowe zadania inwestycyjne: „Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie” (dofinansowanie: 5 940 000,00 zł) oraz „Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno” (dofinansowanie: 4 702 000,00 zł).
 
Jedną z najważniejszych kwestii podczas sesji było rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Miasta Głowno w roku 2021”. Dokument taki został przedstawiony radnym już po raz czwarty, a jego przygotowanie było wymogiem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Treść i założenia Raportu zreferował radnym Burmistrz Grzegorz Janeczek, po którego wystąpieniu doszło wśród radnych do debaty nad tym dokumentem. Jej rezultatem było udzielenie burmistrzowi jednogłośnie wotum zaufania. Skarbnik Głowna Jolanta Piotrowska omówiła następnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Głowna za rok 2021. Po tym krótkim wystąpieniu, a następnie po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz innymi wymaganymi dokumentami, radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 
Rada Miejska przeszła następnie do realizacji kolejnych punktów w porządku obrad. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna. W jej ramach utworzono dwa nowe zadania inwestycyjne: „Kompleksowa modernizacja i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie” (dofinansowanie: 5 940 000,00 zł), na które zabezpieczono wkład własny w wysokości 660 000,00 zł oraz „Rozbudowa sieci drogowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na terenie Gminy Miasta Głowno” (dofinansowanie: 4 702 000,00 zł), na które zabezpieczono wkład własny w wysokości 247 500,00 zł. Ponadto o 262 511,00 zł zwiększono dochody w ramach dodatkowo przyznanej subwencji oświatowej.
 
Dochody i wydatki zwiększono także o kwotę 8 000,00 zł, co jest związane z przyznaniem miastu dotacji na realizację projektu „Pod biało-czerwoną”. Dochody zwiększono również o kwotę darowizny w wysokości 5 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt z przeznaczeniem na kastrację i znakowanie psów i kotów, zarówno posiadających właściciela, jak i wolno żyjących (wydatki na ten cel zwiększono o 10 000,00 zł). O 40 000, 00 zł zwiększono też wydatki na administrowanie i utrzymanie boisk do tenisa ziemnego, a o 5 000,00 zł na wycinkę drzew i usunięcie wiatrołomów i dzikich wysypisk. W tym punkcie zaktualizowano ponadto załącznik planowanych kwot dotacji, zwiększając dotację dla Akademii Trzylatka o kwotę 1 984,05 zł, jaka została przydzielona z Funduszu Pomocy Ukrainie.
 
Rada Miejska podjęła następnie uchwały: w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2022 roku; w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna; w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Gminy Miasta Głowno; w sprawie zwolnienia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie z obowiązku realizacji części tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie; w sprawie określenia w uchwale tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych do 20 godzin (od 1 września 2022 r.).
 
Na wniosek Burmistrza Głowna, Rada Miejska w Głownie odwołała Panią Jolantę Piotrowską ze stanowiska Skarbnika Miasta Głowna i w kolejnej uchwale powołała z dniem 1 lipca 2022 r. na to stanowisko Panią Maję Reszkę.
 
Na koniec sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie Grzegorz Szkup oraz jego zastępczyni Beata Wszołek-Lewandowska wręczyli w imieniu radnych bukiet kwiatów Małgorzacie Marszałek, która od dnia 1 lipca 2022 r. przestanie pełnić funkcję kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie. Kwiaty i podziękowania od Rady Miejskiej w Głownie otrzymała także Jolanta Piotrowska.